Ανακοίνωση του Δήμου Αριστοτέλη
Ενημερώνονται οι πολίτες, οι οποίοι έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση των ακινήτων τους και δεν έχουν καταθέσει την ανάλογη υπεύθυνη δήλωση στον Δήμο μέχρι σήμερα, ότι μέχρι 19-01-2019 (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 222 του Ν 4555/2018), μπορούν να προσέρχονται στο Δημαρχείο Ιερισσού και να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για τη μη ηλεκτροδότηση και μη χρήση του ακινήτου, προσκομίζοντας βεβαίωση του αρμοδίου διαχειριστή δικτύου (ΔΕΗ κλπ) για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.
Μετά τη παρέλευση της προαναφερόμενης ημερομηνίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από την αναδρομική επιβολή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 3 50009
Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη