ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 11 ΜΟΥΣΙΚΩΝ

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 1/ 2018 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α. Π. Κ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
    Ανακοινώνει:
    Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) μουσικών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη, που εδρεύει στην Αρναία και στην Ιερισσό Χαλκιδικής.