Σειρά αλλαγών στο πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου γενικότερα, για τους αγρότες, φέρνει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που κατατέθηκε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα στη Βουλή.
Οι διατάξεις που αφορούν τις λαϊκές εντοπίζονται στο Άρθρο 46 του νομοσχεδίου, με τίτλο «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου […] και άλλες διατάξεις», το οποίο έρχεται να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει άρθρα του ν. 4497/2017. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης ταμειακής αλλά και έναρξης δραστηριότητας από το Taxis, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο ή πλανόδιο εμπόριο.
Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, απαλλάσσονται από το ημερήσιο τέλος όσοι παραγωγοί δεν προσέρχονται στις λαϊκές, εφόσον κατάφεραν να πουλήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στην άδειά τους πριν από τη λήξη αυτής, όσον αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα. Σε αυτή την περίπτωση, ο παραγωγός θα πρέπει να δηλώσει την εξάντληση των αποθεμάτων του με υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται στον φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Ο τελευταίος έχει το δικαίωμα να ζητήσει –εφόσον το κρίνει σκόπιμο– και να λάβει από τον παραγωγό τα αποδεικτικά στοιχεία (παραστατικά-καταστάσεις διακινούμενων προϊόντων-τιμολόγια), τα οποία επιβεβαιώνουν της δήλωσής του το αληθές.
Από τη στιγμή αυτήν και μετά, ο παραγωγός δεν δικαιούται να προσέλθει και να δραστηριοποιηθεί στη λαϊκή, διαθέτοντας τα προϊόντα για τα οποία έχει δηλώσει υπευθύνως ότι έχουν εξαντληθεί και η απαγόρευση αυτή –ως προς τα εξαντληθέντα προϊόντα– ισχύει μέχρι το πέρας του χρονικού διαστήματος για το οποίο ισχύει η άδειά του. Ωστόσο, για άλλα προϊόντα που τυχόν αναγράφονται στην άδειά του, μπορεί να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στη λαϊκή αγορά, καταβάλλοντας βεβαίως το ημερήσιο τέλος.
Παραχώρηση άδειας λόγω παραίτησης ή θανάτου
Με το νέο νομοσχέδιο δίνεται επίσης η δυνατότητα παραχώρησης της θέσης που κατείχε ο παραγωγός στη λαϊκή σε ένα από τα τέκνα του όχι μόνο λόγω συνταξιοδότησης (όπως ισχύει σήμερα) αλλά και σε περιπτώσεις παραίτησης, θανάτου ή αναπηρίας του σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Ειδικότερα, σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας, ένα από τα ενήλικα τέκνα ή ο σύζυγος του κατόχου που απεβίωσε μπορεί εντός έξι μηνών να υποβάλλει αίτηση για την απόκτηση της θέσης με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. ληξιαρχική πράξη θανάτου
  2. πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
  3. έγγραφες παραιτήσεις από κάθε δικαίωμα απόκτησης θέσης στο μέλλον, από όλα τα ανωτέρω πρόσωπα με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Σε άλλο σημείο του Άρθρο 46 (παράγραφος 2), δίνεται η δυνατότητα αναπλήρωσης-υποβοήθησης των παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου, όχι μόνο από τους συζύγους και τα παιδιά τους (όπως ισχύει σήμερα), αλλά και από τα αδέρφια ή τους γονείς τους.

Για όλους η έκπτωση 50% λόγω ΚΕΑ
Παράλληλα, με έτερη διάταξη του νομοσχεδίου, επεκτείνεται η μείωση των τελών κατά το ήμισυ (50%), λόγω ένταξης στο πρόγραμμα Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), ώστε να καταλαμβάνει το σύνολο των πωλητών που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο- ανεξαρτήτως κατηγορίας (παραγωγός ή επαγγελματίας) και μορφής υπαιθρίου εμπορίου (δηλαδή λαϊκές αγορές, πλανόδιο, στάσιμο κ.λπ.).

Σε μηνιαία βάση η ενημέρωση των Καταστάσεων Διακίνησης
Ο παραγωγός-πωλητής οφείλει να ενημερώνει τις Καταστάσεις Διακινούμενων Προϊόντων, αναγράφοντας μία συγκεντρωτική μηνιαία καταγραφή, ανά προϊόν, σχετικά με τις ποσότητες. Η ενημέρωση, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, γίνεται για κάθε μήνα, εντός των πρώτων πέντε ημερολογιακών ημερών του επόμενου μήνα. Η κάθε καταγραφή ανά προϊόν πρέπει να συμφωνεί με τις ποσότητες και τα μεγέθη που προκύπτουν για τα αντίστοιχα προϊόντα από τα παραστατικά που υποχρεούται να τηρεί ο παραγωγός.
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης Επιτροπών Λαϊκών Αγορών σε απομακρυσμένες ή απομονωμένες Περιφερειακές Ενότητες (π.χ. Ρόδος), στις οποίες δεν υφίστανται ούτε ομοσπονδίες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, ούτε σύλλογοι των αντίστοιχων πωλητών, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στις εν λόγω περιοχές.

 Έξτρα θέση για πωλητές

Το νέο νομοσχέδιο επίσης ορίζει ότι η απόκτηση επιπλέον θέσης από επαγγελματία πωλητή μπορεί να γίνει με αμοιβαία αλλαγή θέσης με άλλον πωλητή της ίδιας ή διαφορετικής λαϊκής αγοράς, αρκεί να μη διαταράσσεται η χωροταξία της αγοράς ως προς τα πωλούμενα είδη.

Πηγή: ypaithros.gr