ΑΝΕΤΧΑ – Οριστικός πίνακας κατάταξης προτάσεων 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα

    Η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής, μετά την έγκριση ποσού υπερδέσμευσης 2.588.000€ από την ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 (Αρ. Πρ. 4503/21.6.2019) και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 21/21.6.2019 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD, ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης.

    Οι εγκεκριμένες αιτήσεις προς χρηματοδότηση, προωθούνται για την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στη συνέχεια θα υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ της ΑΝΕΤΧΑ και του δικαιούχου με τους όρους υλοποίησης της ενταγμένης πράξης.

    Πίνακας με τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα : www.anetxa.gr