Ένα νέο έργο της κυκλικής οικονομίας στον τομέα της αγροδιατροφής, το έργο SinCE-AFC (“Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain”), εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης του προγράμματος INTERREG EUROPE, με επικεφαλής εταίρους την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Η κυκλική οικονομία αποτελεί μια νέα προσέγγιση των μοντέλων οικονομικής ανάπτυξης. Παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα απόβλητα μίας διαδικασίας ως εισροές πόρων σε άλλες παραγωγικές αλυσίδες, προσφέροντας έτσι έναν μεγαλύτερο κύκλο ζωής των προϊόντων και μια πιο φιλική προς το περιβάλλον επιχειρηματική προσέγγιση.

Αν και οι αρχές της κυκλικής οικονομίας εφαρμόζονται ήδη από πολλές μεγάλες βιομηχανίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του τομέα των επιχειρήσεων, εξακολουθούν να μη συμμετέχουν λόγω έλλειψης κινήτρων και υποστήριξης. Έτσι, η βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας έχει μεγάλη σημασία.

Το έργο SinCE-AFC στοχεύει στη συμμετοχή των ΜμΕ της αλυσίδας προϊόντων αγροδιατροφής (παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, διανομή και τελική κατανάλωση) στην κυκλική οικονομία, μέσω της προώθησης κατάλληλων οριζόντιων μηχανισμών διαχείρισης και χρηματοδότησης.

Οι δράσεις του έργου  SinCE-AFC πρόκειται να υλοποιηθούν παράλληλα με το συνεχιζόμενο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία και τα αντίστοιχα εθνικά σχέδια κυκλικής οικονομίας σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν 9 φορείς από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Πολωνία και Βουλγαρία). Η διάρκεια του έργου είναι 4 έτη, με επίσημη έναρξη την 1η Αυγούστου 2019.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου SinCE-AFC διοργανώθηκε από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη στις 27 Ιουνίου 2019. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου.  Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα εργαλεία πολιτικής των Περιφερειών και των μητροπολιτικών Δήμων που συμμετέχουν στο έργο και η σύνδεσή τους με το αντικείμενο της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της αγροδιατροφικής αλυσίδας μέσα από την εκμετάλλευση των καινοτόμων ευκαιριών της κυκλικής οικονομίας.