Στην υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου: ΣΑΕ055 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ. ΥΠΟΕΡΓΟ 2.8 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΥΠΟΕΡΓΟ 2β ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ, «Αποκατάσταση δικτύων όμβριων υδάτων στην Δ.Κ. Ιερισσού», με δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα της ΣΑΕ055 προχώρησαν ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, Γιώργος Ζουμπάς και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας, Δημήτρης Αργυρός.

Σκοπός του έργου είναι η αποκατάσταση φθορών σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο, όπου εντοπίσθηκαν ένθεν και ένθεν, από την ανεξέλεγκτη ροή των όμβριων υδάτων, λόγω μη ύπαρξης ολοκληρωμένου δικτύου όμβριων υδάτων, κρασπέδων και πεζοδρομίων, καθώς και φρεατίων συλλογής των υδάτων, οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και η αντιμετώπισή τους χαρακτηρίζεται αναγκαία, όσο και επείγουσα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι ύψους 30.528,79 ευρώ με ΦΠΑ.