Η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου Πολυγύρου, η οποία συστάθηκε με την υπ’αριθμό 406/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους: Χρήστο Βορδό πρόεδρο, Κοντογιώργη Δημήτριο και Σιμώνη Ιωάννη μέλη, συνεδρίασε την Τρίτη 02/07/2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Πολυγύρου με θέμα:

Την απευθείας διαπραγμάτευση για την εκμίσθωση του Δημοτικού Τουριστικού Περιπτέρου του Πάρκου Γυμνασίου Πολυγύρου (Κατάστημα TIVERIOUS).

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’όψη της την υπ’αριθμό 150/19 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου με την οποία εξουσιοδοτείται να προβεί σε διαδικασίες απ’ ευθείας διαπραγμάτευσης, αφού ο διαγωνισμός κατέστη άγονος τρεις (3) φορές,

Αποφασίζει:Την διερεύνηση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του Δημοτικού Τουριστικού Περιπτέρου του Πάρκου Γυμνασίου Πολυγύρου (Κατάστημα TIVERIOUS) με διαπραγμάτευση, με τιμή εκκίνησης τα οχτακόσια (800) ευρώ και με τήρηση των υπολοίπων όρων της αρχικής διακήρυξης.

Δείτε:

το πρακτικό της επιτροπής

τη διακήρυξη

Χαλκιοπούλου Αικατερίνη
Γραφείο Περιουσίας
Δήμος Πολυγύρου-Ν.Χαλκιδικής
Τηλ: 23713 50743