Η απόφαση: 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 και 36 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γέ- νει εκτάσεων της χώρας»,
 2. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α),
 3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 4. Το Π.Δ. 575/1980 (ΦΕΚ 157/Α), «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών ε- κτάσεων ως επικινδύνων»,
 5. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 81320 και 77909 / 01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ.Β/30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρι- κής Μακεδονίας,
 6. Την υπ’ αριθμό 9752/2014 (03.06.2014) Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Περί Ανακήρυξης του Περιφερειάρχη ΠΚΜ, των Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων και των Περιφερειακών Συμβούλων για την περίοδο 1/9/2014 έως 31/8/2019,
 7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 30110/385/27.01.2017(ΦΕΚ 390/Β΄/10-02-2017) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊ- σταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,
 8. Την υπ’ αριθμ. οικ/30201/393/27.1.2017 (ΦΕΚ 335/Β) Απόφαση Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων των Αυ- τοτελών Υπηρεσιών της Περιφέρειας στους Αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε. και την υπ’ αριθμ.

Οικ/243024/33919/16.06.2017 Απόφαση Περιφερειάρχη με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30201/393/27.01.2017 Απόφασης (ΑΔΑ: 6ΧΡ77ΛΛ-ΘΧΩ),

 1. Την υπ’ αριθμό Α.Π. 3752/25.05.2018 (ΑΔΑ:ΩΞΧΦ465ΧΘ7–ΣΚΗ) εγγράφου της ΓΓΠΠ με θέμα «Σχέδιο δράσεων Πολιτι- κής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών »,
 2. Το υπ’ αριθμό 4399/16-6-2019 έγγραφο της ΓΓΠΠ/Δνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, με θέμα «Έκ- δοση απόφασης με θέμα «Απαγόρευση Κυκλοφορίας στα δάση κατά την αντιπυρική περίοδο 2019»,
 3. Την υπ΄ αριθμό 4397/19-6-2019 (ΑΔΑ:ΨΛ2Φ46ΜΚ6Π-ΠΨ2) Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
 4. Την υπ’ αριθμό 368/19-6-2019 (ΑΔΑ:Ω19ΩΟΡ1Υ-ΖΞΘ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε- δονίας – Θράκης ,
 5. Την υπ’ αριθμό ΦΦΚ/389088 (2432) (ΑΔΑ: 7Χ5577ΛΛ-ΡΝΟ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία δίνει εντολή στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων, να συγκαλούν τα ΣΟΠΠ των Π.Ε. αρμοδιό- τητας τους, προκειμένου να αποφασίζουν για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και πα- ραμονής εκδρομέων σε Εθνικούς Δρυμούς, Δάση και «ευπαθείς περιοχές» σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίν- δυνες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους. Οι ακριβείς περιοχές, ο χρό- νος απαγόρευσης καθώς και όλες οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου καθορίζονται στις ανωτέρω συνεδριά- σεις των ΣΟΠΠ των Π.Ε. και δύναται να ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2019,
 1. Την Απόφαση του ΣΟΠΠ της Περιφερειακής Ενότητας Π.Ε. Χαλκιδικής με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών Πυρκαγιών αντιπυρικής περιόδου 2019», σύμφωνα με την οποία ««Κάθε φορά που ο δείκτης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ανεβαίνει στο 4 ή στο 5, ή στο 3 παρουσία ισχυρών ανέμων (> 5 μποφόρ), και για όλο το διάστημα που είναι σε ισχύ, καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2018, να ενεργοποιείται η εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παρα- μονής εκδρομέων σε δάση και ευπαθείς περιοχές και όπως είναι το δάσος Ταξιάρχη, τα δάση Σιθωνίας και Κασσάν- δρας κλπ, μετά από αίτημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και έκδοσης της σχετικής Απόφασης του Περιφερειάρχη ή του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Χ.».
 2. Το υπ’ αριθμό 5900/9-8-2019 έγγραφο της ΓΓΠΠ με θέμα «Λήψη επιπλέον πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότη- τας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) και ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς – κατάσταση συ- ναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5)», για τα επόμενα 24 ωρα,
 3. Το υπ΄αριθμ. 5560/Φ702.15/10-8-2019 έγγραφο της ΠΕ.Δ.Π.Υ.Κ.Μ./Π.Υ. Πολυγύρου με θέμα «Ενδυνάμωση δασοπυρο- σβεστικού μηχανισμού»
 4. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 5561/Φ702.15/10-8-2019 έγγραφο της ΠΕ.Δ.Π.Υ.Κ.Μ./Π.Υ. Πολυγύρου, με θέμα «Απαγόρευση Κυ- κλοφορίας», με το οποίο προτείνεται η εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας από Σάββατο 10.08.2019 και ώρα 09.00 το βράδυ και μέχρι Τετάρτη 14.08.2019 και ώρα 7.00 το πρωί ,
 5. Έπειτα από την σύσκεψη ΣΟΠΠ της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους στις περιοχές: α) Χερσόνησο Κασσάνδρας – Περιοχή Μεσονήσι, κορυφογραμμή από Κασσανδρινό μέχρι Λουτρά Αγίας Παρασκευής , β) Χερσόνησο Σιθωνίας – Κο- ρυφογραμμή από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι Συκιά, γ) Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Κάκαβος από το Σάββα- το 10.08.2019 και ώρα 9.00 το βράδυ μέχρι Τετάρτη 14.08.2019 και ώρα 7.00 το πρωί.

Β. Για την εφαρμογή του μέτρου αποδεχόμαστε τον σχεδιασμό της Πυροσβεστική Υπηρεσίας Πολυγύρου ως κάτωθι :

 • Τα σημεία ελέγχου και απαγόρευσης εισόδου με την συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. στην συμβολή των δασικών δρόμων με τις αντί- στοιχες επαρχιακές και δημοτικές οδούς.

 

 • Η απομάκρυνση όλων των ευρισκομένων στο δάσος από τα περιπολικά οχήματα του Π.Σ. και ΕΛ.ΑΣ., εκτός των μελών εθε- λοντικών οργανώσεων (πεζών ή εποχούμενων), που συμμετέχουν στην πυροπροστασία της Π.Ε. Χαλκιδικής.
 • Καταγραφή των πινακίδων κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται στο δάσος.
 • Οι Δήμοι και οι ιδιοκτήτες των Δασικών εκτάσεων της Π.Ε. Χαλκιδικής των παραπάνω περιοχών, να προβούν στη λήψη ό- λων των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων και συστάσεων σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.