1. Αναστάσιος Καραφουλίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την Καμαργιώτου Άννα

2. Ζούνη Στυλιανή, Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την Γκογκούση Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος

3. Βογιατζή Άννα, εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα με αναπληρωματικό μέλος τον Τσακνή Ιωακείμ, εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα

4. Σοφία Χλιάπα, δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την Ελευθερία Μαυροπούλου

5. Σφυρής Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη «Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο», με αναπληρωματικό μέλος τον Τσινά Αργύριο, Δημοτικός Σύμβουλος

6. Κυργιαφίνης Δημήτρης, δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη «Συνεργασία Πολιτών Δήμου Πολυγύρου με αναπληρωματικό μέλος τον Καλλιμάνη Γεώργιο, δημοτικός σύμβουλος

7. Τσίγκας Αθανάσιος, εκπρόσωπος εργαζομένων με αναπληρωματικό μέλος την Ξενίδου Γεωργία, εκπρόσωπος εργαζομένων

Β. Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Αναστάσιος Καραφουλίδης, Δημοτικός Σύμβουλος

Γ. Ορίζεται Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. η Στυλιανή Ζούνη, Δημοτική Σύμβουλος

Δ. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Ε. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου λήγει την 31η /12/2023.