Πρόσκληση προς δημότες, φορείς, συλλόγους και οργανώσεις (με αναγνώριση από το Πρωτοδικείο) να εκφράσουν ως την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, απευθύνει ο Δήμος Αριστοτέλη.

Σε σχετική δήλωση ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος, επισημαίνει: «Η διαβούλευση με τους πολίτες επί ζητημάτων που αφορούν την καθημερινότητά τους, αποτελεί έκφραση δημοκρατίας την οποία επιδιώκουμε, όχι απλώς επειδή το ορίζει ο νόμος, αλλά επειδή αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της φιλοσοφίας μας για έναν σύγχρονο τρόπο διοίκησης του Δήμου με διαρκή λογοδοσία προς τους συμπολίτες μας.

Φυσικά δεν περιορίζεται η επικοινωνία μας στην λειτουργία μιας επιτροπής, αλλά προτρέπω τους συμπολίτες μου, να αξιοποιήσουν και το εν λόγω θεσμικό εργαλείο.»

Η επιτροπή θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, τα δε ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να αποστείλουν σχετικά έγγραφά τους, με τα οποία θα ορίζεται το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας (υποχρεωτικά και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email) του προτεινόμενου εκπροσώπου τους και του αναπληρωτή του στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

 Οι ενδιαφερόμενοι, συλλογικοί φορείς και δημότες, μπορούν να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφά τους στην έδρα του Δήμου, στην Ιερισσό, στην Δ/νση: Δήμος Αριστοτέλη, Γραφείο Δημάρχου, Τ.Κ. 630 75 Ιερισσός (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 23773 50003, φαξ: 23770 24120, email: [email protected]).

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.