Δήμος Ν. Προποντίδας: Τακτική συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

  Αναλυτικά:

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 24/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

  Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

  Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ν.4495/2017».

  2.Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «Οδοποιία αγροτικής οδού από Πορταριά προς Όλυνθο έως τα όρια του Δήμου Νέας Προποντίδας» (αρ.μελ.60/2018).

  3.Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας.

  4.Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Τενέδου του Δήμου Ν. Προποντίδας.

  5.Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση της Χριστίνας Ζαφειράκη σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2 του Ν.3852/2010.

  6.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

  7.Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ.38/2020 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. που αφορά τον ορισμό προσωρινού αναδόχου στο διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ.

  8.Παράταση συμβατικού χρόνου προμήθειας δυο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών αυτοκινήτων που ανατέθηκε με την υπ’ αριθμ.2897/2019 απευθείας ανάθεση Δημάρχου.

  9.Διαγραφές ή μη τελών Δ.Ε. Μουδανιών.

  10.Διαγραφές ή μη ποσών από χρέωση ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ.

  11.Συγκρότησης επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων, για το έτος 2020.

  12.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2020.

  13.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2020.

  14.Συγκρότηση επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης μικρών έργων και εργασιών συντήρησης σχολικών κτιρίων σχολικής επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το έτος 2020.

  15.Συγκρότηση επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης μικρών έργων και εργασιών συντήρησης σχολικών κτιρίων σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το έτος 2020

  16.Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το έργο: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Ελαιοχωρίων» (αρ.μελ.: 41/19).

  17.Παρατάσεις έργων.