Συνεδρίασε την Πέμπτη 6/2/20, η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER , με θέμα την έγκριση των Αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα. Μετά τον δειγματοληπτικό έλεγχο της αξιολόγησης από την ΠΚΜ, θα αποσταλούν τα Φύλλα Διοικητικού Ελέγχου σε όλους τους υποψήφιους