Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.)ανακοίνωσε την Προκήρυξη πλήρωσης 30 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση και με προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων την 25η Μαρτίου 2020 και την 27η Απριλίου 2020.

Το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών απευθύνεται και “σε όλους τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού”δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Υπογραμμίζεται ότι οι Αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. τουλάχιστον 6 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους εάν απαιτηθεί, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεπώς, για τις προκηρυσσόμενες θέσεις με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Μαρτίου, οι σχετικές Αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 18 Μαρτίου, ενώ για τις θέσεις με προθεσμία την 27η Απριλίου, οι Αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 20 Απριλίου.

Να σημειωθεί πως η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και από έγγραφο της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά ο Δημόσιος Υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ’ αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας.ΗΜ.Ε.Α. Ε.Ε. δεν θα προωθεί υποψηφιότητες για τις οποίες οι Υπηρεσίες των ενδιαφερομένων εκφράζουν επιφυλάξεις που σχετίζονται με τις ανάγκες τους σε προσωπικό ή με τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους να καλύψουν τις δαπάνες της απόσπασης.

Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Μαρτίου 2020:

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.DS.1)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.Ε.4)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.G.1)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.Α.2)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.E.2)

Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 27η Απριλίου 2020:

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.B.1)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.Η.5)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.Β.4)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.C.5)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.D.5)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.E.4)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.5)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.B.1)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (EAC.B.3)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (EAC.C.4)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.E.1)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.B.3) -costfree / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.2) -costfree / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

– Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.D.1)

– Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.E.2)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.A.3_Georgie)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.B.2)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.D.1)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.C.1)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.C.2)

– Μία θέση στη Νομική Υπηρεσία (SJ.D)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής ¨Ένωσης (TAXUD.B.1)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής ¨Ένωσης (TAXUD.B.2)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.C.1)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.Ε.2_Georgie)

Πηγή: airetos.gr