Ï Åõñùðáßïò Åðßôñïðïò ãéá ôçí ÁíèñùðéóôéêÞ ÂïÞèåéá êáé ôç Äéá÷åßñéóç Êñßóåùí, ×ñÞóôïò Óôõëéáíßäçò, êáé ï õðïõñãüò Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç Ìé÷Üëçò ×ñõóï÷ïÀäçò êÜíïõí äçëþóåéò óôï ÊÝíôñï Åðé÷åéñÞóåùí ôçò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò êáôÜ ôçí åðßóêåøç ôïõ ðñþôïõ ôçí ôåôÜñôç 14 Áõãïýóôïõ 2019. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Στο φυλάκιο Καστανεών Έβρου έφτασαν λίγο πριν από τις 10 το πρωί, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ftontex Φαμπρίς Λεζερί.

Εν συνεχεία άπαντες μεταφέρθηκαν στο Πολύκεντρο Ορεστιάδας όπου και ακολούθησε επιχειρησιακή συνάντηση.