Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/μένες των Δημοτικών Σχολείων να προχωρήσουν σε προετοιμασία κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και στην καταγραφή κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων (e-mail) των μαθητών (γονέων τους), ώστε να υπάρχει ετοιμότητα για τη διεύρυνση της εφαρμογής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η οποία θα ακολουθήσει σύντομα.

Σε κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να συγκροτηθεί μια ολιγομελής ομάδα συντονισμού της διαδικασίας, η οποία θα αποτελείται από τον/την Διευθυντή/ντρια, Προϊστάμενο/μένη του Δημοτικού Σχολείου και 2-3 εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.

Επίσης, καλούνται οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/μένες των Δημοτικών Σχολείων των ενεργειών που θα προβλέπονται από τις οδηγίες, να κοινοποιήσουν τα στοιχεία της ομάδας στη ΔΠΕ Χαλκιδικής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.