Με Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών κατανεμήθηκαν χθες 37.500.000,00 ευρώ στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) για το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Υπογραμμίζουμε ότι τα εκατομμύρια προέρχονται από το χρηματικό υπόλοιπο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων της Χώρας.

Συγκεκριμένα, τα χρήματα δίνονται «αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των όρων της από 24.3.2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” ».

Προηγήθηκε το από 3.4.2020 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι ο AIRETOS έχει παρουσιάσει το πλήρες κείμενο της νέας Προγραμματικής Σύμβασης ΥΠΕΣ – ΕΕΤΑΑ (βλ. εδώ), όπου μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες, ήτοι το αντικείμενό της, την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών χρηματοδότησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, τους πόρους, τον τρόπο καταβολής των πόρων στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την περαιτέρω διάθεσή τους προς τους αρμόδιους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κλπ.