Ï Õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò êáé Åðåíäýóåùí, ê. ¶äùíéò ÃåùñãéÜäçò êáé ï Õöõðïõñãüò, ê. Íßêïò ÐáðáèáíÜóçò åðéóêÝöèçêáí óÞìåñá, ÄåõôÝñá 4 ÌáÀïõ, åìðïñéêÜ êáôáóôÞìáôá, óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, ãéá íá äéáðéóôþóïõí ôçí ôÞñçóç ôùí ðñïâëåðüìåíùí ìÝôñùí áóöáëåßáò, êáôÜ ôçí ðñþôç çìÝñá Üñóçò ôùí ðåñéïñéóôéêþí ìÝôñùí ãéá ôçí áðïôñïðÞ ôçò äéÜäïóçò ôïõ êïñïíïúïý. Ïé ê. ê. ÃåùñãéÜäçò êáé ÐáðáèáíÜóçò óõíïìßëçóáí ìå éäéïêôÞôåò, åñãáæüìåíïõò êáé ðåëÜôåò êáé åîÝöñáóáí ôçí éêáíïðïßçóÞ ôïõò äéáðéóôþíïíôáò ôçí ïìáëÞ ëåéôïõñãßá ôùí êáôáóôçìÜôùí êáé ôçí êáèïëéêÞ áíôáðüêñéóç óôï íÝï ðëáßóéï ìÝôñùí ðïõ åßíáé áíáãêáßá ãéá ôçí ðñïóôáóßá üëùí.(EUROKINISSI)

Οριστικά την 1η Ιουνίου θα ανοίξουν τα καταστήματα στην εστίαση και οι καφετέριες δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης.

Περιμένουμε για να μην υπάρξει πισωγύρισμα

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαθανάσης μιλώνστας στον Σκάι τα αποτελέσματα των πρώτων φάσεων της σταδιακής χαλάρωσης των μέτρων θα γίνουν γνωστά στο τέλος Μαΐου και είναι λογικό να περιμένουμε να γίνει το βήμα σωστά, ώστε να μην χρειαστεί να υπάρξει πισωγύρισμα.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στα χέρια του όλες τις εισηγήσεις και τα αιτήματα να ανοίξουν νωρίτερα, ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο, οι οργανωμένες παραλίες και θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του έως αύριο.

Προβληματισμός για τις πλαζ

Ο κ. Παπαθανάσης εξήγησε ότι αυτό που προβληματίζει τους επιστήμονες σε σχέση με τις οργανωμένες παραλίες, είναι ο χρόνος παραμονής των πολιτών στις πλαζ.

Ανέφερε πάντως ότι η κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο να ανοίξουν μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 25 Μαΐου, τα εμπορικά κέντρα, ενώ συζητούν να ανοίξουν εντός του μήνα τα κέντρα τατουάζ.

Για τα γυμναστήρια δήλωσε ότι σύμφωνα με το σχέδιο το άνοιγμα τους προγραμματίζεται για τις 29 Ιουνίου.

Η μετακίνηση στα νησιά

Ο κ Παπαθανάσης τόνισε πως όταν θα επιτρέπεται η μετακίνηση στα νησιά, στις 25 Μαΐου, θα επιτρέπεται και η μετακίνηση με όλα τα ιδιωτικά σκάφη.

Για την ίδια ημερομηνία προσδιορίζεται το άνοιγμα των θερινών κινηματογράφων.

Τον Ιούνιο όπως είπε θα ανακοινωθούν οι κανόνες για τις εκδηλώσεις όπως γάμους και βαφτίσεις.

Πηγή: in.gr