Με την 126/2020 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου οι επιχειρήσεις, που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας, απαλλάσσονται της καταβολής δημοτικών τελών (καθαριότητας και φωτισμού) για όσο διάστημα διαρκούν οι περιορισμοί.

Σε περίπτωση, που έχουν καταβληθεί τα τέλη από τις επιχειρήσεις, θα συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις του Δήμου.