Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας και Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 1904/18.5.2020, αφορά την ανάθεση της οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους για το 2020.

Η Κ.Υ.Α., στα 14 άρθρα της, ορίζει τον τρόπο διοίκησης των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων, τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, παραμέτρους λειτουργίας, τι ισχύει για τους φιλοξενούμενους, τις διαδικασίες συμμετοχής, λεπτομέρειες για το προσωπικό και τον έλεγχο λειτουργίας.

Από τις διατάξεις της Απόφασης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη κατά το τρέχον οικονομικό έτος, το ύψος της οποίας εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 3.410.000,00 ευρώ. Η δαπάνη αυτή – στην οποία περιλαμβάνεται η μισθοδοσία του προσωπικού, δαπάνες εκτέλεσης έργων και εργασιών, καθώς και πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των κατασκηνώσεων – θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας οικονομικού έτους 2020, με τις οποίες εν συνεχεία θα επιχορηγηθούν οι οικείοι Δήμοι οι οποίοι θα λειτουργήσουν κατά το τρέχον έτος τις κατασκηνώσεις, καθώς και οι Δήμοι που θα προετοιμάσουν τις κατασκηνώσεις για μελλοντική λειτουργία.

Όσον αφορά το προσωπικό, κάθε παιδική εξοχή – κατασκήνωση πλαισιώνεται από: α) ένα συντονιστή, β) έναν επιμελητή για μέχρι 60 παιδιά, γ) έναν ομαδάρχη για μέχρι 15 παιδιά, δ) ένα γιατρό, ε) ένα νοσοκόμο, στ) ένα γυμναστή μέχρι 75 παιδιά, ζ) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα ψυχαγωγίας για μέχρι 75 παιδιά, η) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα χειροτεχνίας για μέχρι 75 παιδιά, θ) ένα διαχειριστή, ι) ένα βοηθό διαχειριστή, ια) ένα μάγειρα, ιβ) ένα βοηθό μάγειρα, ιγ) έναν αποθηκάριο, ιδ) έναν ειδικό τεχνίτη και ανάλογο προσωπικό βοηθητικών εργασιών, ιε) ένα φυσιοθεραπευτή κατά το διάστημα φιλοξενίας ατόμων με αναπηρίες και ηλικιωμένων ατόμων.

Το προσωπικό θα κατανεμηθεί από το Υπουργείο Εργασίας σε κάθε παιδική εξοχή – κατασκήνωση, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η πρόσληψή του από τον οικείο Δήμο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Δείτε τον Πίνακα με τους 28 Δήμους :

 

Πηγή: airetos.gr