Με την επανέναρξη λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), θα επιβληθούν κανόνες τήρησης αποστάσεων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με αποτέλεσμα να περιορίζεται δραστικά η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον – νόμιμα και έναντι αντιτίμου – παραχωρηθέντα κοινόχρηστο χώρο.

Για να καταστεί βιώσιμη η λειτουργία των καταστημάτων, αλλά και για να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις:

  • Κατατέθηκε (20.05.2020) στο σχέδιο νόμου «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη» η τροπολογία με τις ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από ΚΥΕ σε κοινόχρηστους χώρους. Ειδικότερα, επιτρέπεται, μέχρι τις 31.12.2020 και εφόσον αυτό είναι δυνατόν, η παραχώρηση, ατελώς, πρόσθετου – στον ήδη νόμιμα αδειοδοτημένο – κοινόχρηστου χώρου, έως και διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ενώ, παράλληλα, προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, επέρχεται μείωση των τελών χρήσης, αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως, όχι μεγαλύτερη του 50%.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους, υπό προϋποθέσεις, να πεζοδρομούν για ορισμένες ώρες ή και ολόκληρη την ημέρα, συγκεκριμένους δρόμους, προκειμένου να δώσουν περισσότερο χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα εστίασης, ή να δημιουργούν διαδρόμους κίνησης πεζών, ποδηλάτων ή διαδρόμους ήπιας κυκλοφορίας.

  • Εκδόθηκε η απόφαση (Κ.Υ.Α. 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020) για τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, σε δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού. Ειδικότερα, εκτός από τη δυνατότητα παραχώρησης απλής χρήσης, κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, παρέχεται το δικαίωμα, στις όμορες προς τον αιγιαλό, παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό δραστηριότητες, της απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα χρήσης που καθορίζεται από την Υπηρεσία διενέργειας της παραχώρησης (Δήμος / Κτηματική Υπηρεσία).

Επισημαίνεται ότι εάν μεταξύ των χώρων, που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων που περιγράφονται παραπάνω, παρεμβάλλεται δημοτική οδός ή πλατεία, η ιδιότητα του όμορου διατηρείται, καθώς και ότι εάν παρεμβάλλεται κοινόχρηστος χώρος, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εκδώσουν πρώτα τη σχετική άδεια κοινοχρήστου χώρου, ώστε να αποκτήσει η επιχείρηση το δικαίωμα της ομορότητας με τον αιγιαλό/παραλία.

 

Η άποψη του κ. Λαπαβίτσα Αργύρη, Πολιτικού Μηχανικού της Mechanicus:

Για τη δυνατότητα χορήγησης της άδειας χρήσης πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου λαμβάνονται υπόψη η ακώλυτη διέλευση πεζών και οχημάτων, η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων, η διασφάλιση της πρόσβασης σε παρακείμενα κτίρια και χώρους στάθμευσης, η εξασφάλιση της απορροής των ομβρίων και η απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

Η συλλογική ανάγκη για την ομαλή επάνοδο στην καθημερινότητα και τον περιορισμό των επιπτώσεων από τα μέτρα, που έχουν επιβληθεί για την αποτροπή της πανδημίας, καθιστούν τις παραπάνω νομοθετικές παρεμβάσεις ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στις οποίες απευθύνονται. Οι καταρτισμένοι Μηχανικοί της Mechanicus, με πολυετή εμπειρία στον τομέα των Αδειοδοτήσεων, είναι σε θέση να υποδείξουν τις νόμιμες, βέλτιστες και αποδοτικότερες για την επιχείρησή σας ενέργειες και να αναλάβουν τη συγκέντρωση και οργάνωση των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών για την άμεση υποβολή και χορήγηση της αντίστοιχης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή/και αιγιαλού και παραλίας.

 

Για τη Mechanicus – Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Λαπαβίτσας Αργύριος

Πολιτικός Μηχανικός, MSc