Από 1η Ιουνίου μέχρι και 31 Ιουλίου ματαιώνονται οι πλειστηριασμοί σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.
Αυτό που θα συμβαίνει πλέον για το συγκεκριμένο διάστημα είναι ο πρόεδρος του δικαστηρίου θα επαναπροσδιορίζει πλέον τις ματαιωθείσες υποθέσεις.
Η συγκεκριμένη τροπολογία αποσκοπεί στην διασφάλιση των δικαιωμάτων των διαδίκων με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των εξόδων των διαδίκων που προκύπτουν από την ματαίωση των υποθέσεων.
Παράλληλα, λαμβάνονται μέτρα προς αποφυγή του συγχρωτισμού σε όλα τα δικαστήρια και όλων των βαθμών της χώρας.