Το Υπουργείο τονίζει ότι πέραν της προβλεπόμενης στην περ.Β’ της παρ.2 του αρ.18 του ν.2190/1994 ως ισχύει, μοριοδοτούμενης εμπειρίας, στην παρ.3 του αρ.91 του ν.4583/2018 προβλέπεται ειδική μοριοδότηση της εμπειρίας των υποψηφίων στο αντικείμενο των θέσεων, με 17 μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του αρ.91 του ν.4583/2018, ήτοι 18 Δεκεμβρίου 2018, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδυνάμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε Νομικά Πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., ή σε Νομικά Πρόσωπα που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2011 ή 2012 για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στη χωρική περιφέρεια των οικείων Ο.Τ.Α.
Η ειδική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται ΚΑΙ στις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν μοριοδοτείται ως κριτήριο κατάταξης.
Στις περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.44 του ν.3979/2011 και του αρ.21 του ν.4483/2017, η παρασχεθείσα υπηρεσία (πριν και μετά τη μεταφορά) θα ληφθεί υπόψη ως ενιαία για τη χορήγηση της Βεβαίωσης ειδικής εμπειρίας και η Βεβαίωση θα πρέπει να χορηγηθεί από τον τελευταίο Φορέα απασχόλησης για όλο το διάστημα.
Όσον αφορά τους διασπασμένους Δήμους, σημειώνεται ότι η βεβαίωση και σε αυτή την περίπτωση χορηγείται από το Φορέα απασχόλησης κατά τη 18η Δεκεμβρίου 2018, όπως έχει προκύψει μετά τη διάσπαση (όχι αναγκαστικά Δήμο, αλλά και Νομικό Πρόσωπο ή Σύνδεσμο του άρθρου 156 ν. 4600/2019, κ.ο.κ.).
Το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει στους Δήμους ότι, για την ομοιομορφία των χορηγούμενων Βεβαιώσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιούν το Υπόδειγμα ανά περίπτωση, που τους στέλνει συνημμένο στην Εγκύκλιο.
Μπορείτε να δείτε την αριθμ. 31858/26.5.2020 Εγκύκλιο ΕΔΩ
Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία της Προκήρυξης έχει ως ακολούθως:
– Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
– Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 18 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Πηγή: airetos.gr