Ενημέρωση για τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4674/2020 στο θεσμικό πλαίσιο των αδειών και διευκολύνσεων των Υπαλλήλων του Δημοσίου, εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εγκύκλιος εκδόθηκε την 28η Μαΐου, ενώ πρόκειται για Νόμο που ισχύει εδώ και καιρό και συγκεκριμένα για διατάξεις που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ την 11η Μαρτίου (Φ.Ε.Κ. Α’ 53/11.3.2020).
Το περιεχόμενό της χωρίζεται σε δύο κεφάλαια.  Το πρώτο αφορά τις άδειες και τις διευκολύνσεις των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) που ρυθμίζονται με το αρ.47 του ν.4674/2020. Το δεύτερο αποτελεί μία επισκόπηση των αδειών που κατά βάση κάνουν χρήση και δικαιούνται οι υπάλληλοι του Δημοσίου με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(ΙΔΟΧ), τόσο αυτών που θεσπίζονται με το νόμο του Μαρτίου όσο και αυτών που ήδη ισχύουν.Αναλυτικότερα:
Α: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΧ
1) ειδική άδεια 22 ημερών,
2) ειδική άδεια 6 ημερών λόγω αναπηρίας,
3)χορήγηση ειδικών αδειών σε δικαστικούς συμπαραστάτες,
4) ειδική άδεια λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων,
5) άδεια για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο,
6) άδεια λόγω ασθένειας συζύγου ή ανήλικου τεκνού,
7) α)άδεια ανατροφής τεκνού σε θετούς και ανάδοχους γονείς,β) διευκολύνσεις για γέννηση 4ου τέκνου και άνω,
8) δήλωση χρήσης διευκολύνσεων για ανατροφή τέκνου,
9) άδεια σε περίπτωση ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
10) άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης – διακοπή φοίτησης ή μη κατάθεση τίτλου,
11) μειωμένο ωράριο λόγω αναπηρίας,
Β’ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ
1)κανονική άδεια,
2) άδεια λόγω ασθένειας,
3) άδεια μητρότητας,
4) άδεια φροντίδας παιδιού,
5)γονική άδεια ανατροφής χωρίς αποδοχές,
6)άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων του υπαλλήλου, του/ της συζύγου ή των τέκνων,
7)άδεια σε περίπτωση ασθένειας τεκνού,
8)άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων,
9)άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες,
10)άδεια λόγω νοσηλείας τεκνού χωρίς αποδοχές,
11)μειωμένο ωράριο,
12)άδεια γάμου και γέννησης τεκνού,
13)άδεια λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων,
14)άδεια πένθους,
15)άδεια χωρίς αποδοχές,
16)άδεια εξετάσεων.
Ο Υπουργός σημειώνει ότι για ερωτήματα που αφορούν υπαλλήλους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β’ βαθμού θα εκδοθούν σχετικές Οδηγίες από την αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και τυχόν σχετικά ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στην εν λόγω Υπηρεσία.
Το πλήρες κείμενο της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102/28.5.2020 Εγκυκλίου βρίσκεται ΕΔΩ
Πηγή: airetos.gr