Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4690/2020 που περιλαμβάνει πλήθος διατάξεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως έχει αναλυτικά παρουσιάσει σε διαδοχικά άρθρα ο AIRETOS (βλ. ενδεικτικά εδώ).
Πρόκειται για το Φ.Ε.Κ. Α’ 104/30.5.2020, που κυκλοφόρησε την 31η Μαΐου και επανακυκλοφόρησε την 1η Ιουνίου.
Μεταξύ των αυτοδιοικητικών ρυθμίσεων, σημαντικό είναι και το άρθρο 24(σελ. 1900 του ΦΕΚ), σύμφωνα με το οποίο,
Ι]Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 – 2021, οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης, συναφών υλικώνυπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.2 του αρ.32 του ν. 4412/2016 (Α΄147).
Στην εν λόγω διάταξη του ν.4412/2016 ορίζεται ότι η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται,στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε  γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που  προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας  ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.
ΙΙ]H ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων γίνεται με Απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.
Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια Απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του.
ΙΙΙ]Για την τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ.λη΄ της παρ.2 του αρ.29 του ν.4495/2017, όπως προστέθηκε με την παρ.2 του αρ.2 της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Β΄1843).
(Στην περ.λη’ αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης της παρ.12 του αρ.220 του ν.4610/2019, εκτός παραδοσιακών οικισμών, ισχύει για 4 έτη από τη διοικητική παραλαβή της αίθουσας προς χρήση από τον οικείο Δήμο με δυνατότητα παράτασης για 2 ακόμη έτη. Μετά το πέρας της προθεσμίας, ο Δήμος υποχρεούται στην άμεση απομάκρυνση των αιθουσών, η υλοποίηση της οποίας καλύπτεται από την χορηγηθείσα έγκριση, μετά από σχετική έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας ΥΔΟΜ)
IV]Οι ανωτέρω περιπτώσεις Ι και ΙΙ εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την προσαρμογή των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών στις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας.
Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το άρθρο προκαλεί δαπάνη των προϋπολογισμών των οικείων Δήμων από την ανάθεση των εν λόγω δημοσίων συμβάσεων. Το ύψος της δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από τη σχετική Απόφαση.
Πηγή: airetos.gr