Με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” ( Α.Π.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4689/01-06-2020) του Υπουργείου Ανάπτυξης έγινε τροποποίηση της Πράξης «Συλλογή, Μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Κοινότητας Ν. Τρίγλιας και Κοινότητας Ν. Πλαγίων του Δήμου Ν. Προποντίδας” και εντάχθηκε ένα νέο έργο με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ” προϋπολογισμού 264.000,00 €.
Το έργο αυτό περιλαμβάνει το δίκτυο αποχέτευσης μεταξύ του ορεινού και του παραλιακού οικισμού των Ν. Πλαγίων, δηλαδή τα εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων ελεύθερης ροής,  τη συγκέντρωσή τους στο τελικό φρεάτιο συγκέντρωσης, καθώς και τη μεταφορά τους με τη χρησιμοποίηση καταθλιπτικού αγωγού, που διαβιβάζει τα λύματα στο υφιστάμενο φρεάτιο πέρατος. Επίσης, περιλαμβάνονται τα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, καθώς και οι διακλαδώσεις του δικτύου ακαθάρτων.
Σύντομα θα ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου