Στα πλαίσια της επαναλειτουργίας των υπαίθριων χώρων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) εντός της καλοκαιρινής περιόδου 2020  θα ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές, οι προϋποθέσεις χρήσης μουσικών οργάνων σε όλους τους χώρους αυτούς.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1723Β΄2017 το οποίο εκδόθηκε στις 18/5/2017 και αφορά την απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων. Το άρθρο 7 της παρούσας νομοθεσίας αναφέρεται στη χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων για την οποία κάθε ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί τη χρήση μουσικής με προσδιορισμό της μέγιστης Α – ηχοστάθμης, του χώρου κτλ.
Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, κάθε ενδιαφερόμενος – επιχείρηση είναι υπόχρεος να επιδεικνύει σε κάθε ελεγκτική αρχή την παρούσα τεχνική έκθεση μηχανικού η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Α5/3010/85.
Επισημαίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, ότι κάθε ενδιαφερόμενος που κάνει χρήση μουσικών οργάνων και μουσικής σε υπαίθριους χώρους Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θα πρέπει να διαθέτει στην εγκατάσταση της επιχείρησης την ανάλογη Τεχνική Έκθεση Ήχου, η οποία επιδεικνύεται σε κάθε ελεγκτική αρχή.
Η άποψη του κ. Κορδαλή Δημήτριου της MECHANICUS:
Η συλλογική ανάγκη για την επάνοδο και την ομαλή λειτουργία των καταστημάτων, καθιστούν την παραπάνω νομοθετική παρέμβαση ζωτικής σημασίας για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στις οποίες απευθύνονται.
Οι καταρτισμένοι μηχανικοί της Mechanicus, με  πολυετή εμπειρία στον τομέα των αδειοδοτήσεων, είναι σε θέση να υποδείξουν τις νόμιμες, βέλτιστες και αποδοτικότερες για την επιχείρηση σας ενέργειες με τη σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Ήχου, σύμφωνα με την Νομοθεσία.
 
Για την Μechanicus – Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Κορδαλής Δημήτριος
Αρχιτέκτονας Τοπίου,
MSc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων