Η Εταιρεία «EPSILON NET» στο πλαίσιο της Αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, συνοψίζει για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού τις κάτωθι πληροφορίες:
Δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 2.224.560 νέων μετοχών της εταιρείας “Epsilon net” ανώνυμη εταιρεία πληροφορικής, εκπαίδευσης και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας”
Σύμφωνα με την από 06.07.2020 ανακοίνωση της Εταιρείας, καθορίστηκε το δεσμευτικό εύρος τιμών για τους Ειδικούς Επενδυτές, οι οποίοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους εντός του εύρους, και τους Ιδιώτες Επενδυτές, οι οποίοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους στο ανώτατο άκρο του εύρους. Το δεσμευτικό εύρος τιμών για τις Νέες Μετοχές κατά τη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς έχει ως εξής:

Κατώτατη Τιμή Εύρους Ανώτατη Τιμή Εύρους
2,36 2,70

Το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς έχει ως εξής:
Παύση Διαπραγμάτευσης των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.: Τρίτη 07.07.2020
Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς: Τετάρτη, 08.07.2020
Λήξη Δημόσιας Προσφοράς: Παρασκευή, 10.07.2020
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. : Τετάρτη, 15.07.2020
Με την από 25.06.2020 συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της πολιτικής ανταμοιβής των μετόχων της που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, αποφάσισε να προτείνει στην ερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για την χρήση 2019 σε ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του Τακτικού Αποθεματικού. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν στα πλαίσια της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2019 .
Πηγή:e-forologia.gr