Το Τοπικό Συμβούλιο της κοινότητας Πολυχρόνου δημοσίευσε την απόφαση σχετικά με τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και των τροποποιήσεων αυτής.

Αναλυτικά: 

”ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΥΠΕΡ της εισήγησης του Προέδρου και προτείνουμε:
Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 117/2019 (ΑΔΑ:ΩΟΡΡΩΕΘ-ΗΦΑ) κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την κατάργηση όλων των θέσεων Στάσιμου Εμπορείου στην Κοινότητα Πολυχρόνου.
Β. Την συνδρομή όλων εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου για την διαφύλαξη της ασφάλειας κατοίκων, επισκεπτών και επιχειρήσεων, από τη δράση διερχόμενων μικροπωλητών, οι οποίοι δεν τηρούν το νόμο και της προϋποθέσεις, άσκησης αυτής της δραστηριότητας.
Η γνωμοδότηση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2019

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της 28-7-2020 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα:
Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 373/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και των τροποποιήσεων αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Με είκοσι – 20 – ψήφους ΥΠΕΡ της εισήγησης των Δ.Σ. Αλβανός Αθανάσιος, Παντζίκης Παύλος, Λειβαδιώτης Ηρακλής, Κατσάνης Αστέριος, Μίζογλου Φωτεινή, Στακινός Βασίλειος, Δάλλα Φωτεινή, Μιτελούδης Ιωάννης, Λεμονή Κωνσταντία, Παπαγιάννης Κων/νος, Τσελεπή-Μακρή Ανδρονίκη, Καραγιαννιός Αριστείδης, Μουλαγιαννιός Κλεάνθης, Μανώλας Αργύριος, Κατσαρός Αθανάσιος, Κυρίτσης Βασίλειος, Πούλιος Σπυρίδων, Σερέτης Ιωάννης, Κόχειλας Γαρύφαλλος, Κοντός Θωμάς)
Εγκρίνει την άμεση επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 373/29-12-2011 (ΑΔΑ: ΒΟΝ2ΩΕΘ9Μ9) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των τροποποιήσεων αυτής, σχετικά με τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Απορρίπτει τα αιτήματα που υποβλήθηκαν για νέες θέσεις στάσιμων μικροπωλητών. Η παραχώρηση των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου να γίνει βάσει των σχετικών αποφάσεων των προηγουμένων ετών. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100/2020

Πρακτικό 03/2019 της συνεδρίασης της Κοινότητας Πολυχρόνου. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019
θέμα «Ορισμός θέσεων Στάσιμου Εμπορείου».