Μεγάλες αλλαγές και τροποποιήσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα στη πολεοδομική νομοθεσία, καθώς δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας». Το νομοσχέδιο προβλέπεται να φέρει αλλαγές τόσο στις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα για την εκτός σχεδίου δόμηση, όσο και στις διατάξεις του Νόμου 4495/2017, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου σε ΦΕΚ, προβλέπεται να προστεθούν νέες εργασίες, οι οποίες θα εκτελούνται με έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Ορισμένες από τις εργασίες αυτές είναι:

  • οι εργασίες που απαιτούνται για να γίνουν γεωτεχνικές έρευνες σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2003),
  • αλλαγή χρήσης χώρων νομίμως υφιστάμενων, εφόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις,
  • ο διαχωρισμός οριζόντιων ιδιοκτησιών,
  • οι κατασκευές εντός οικοπέδου – γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου ή τέλος
  • εργασίες εγκατάστασης Πράσινων Σημείων, συμπεριλαμβανομένων των κτισμάτων, η κατασκευή των οποίων κρίνεται απαραίτητη για την ορθή λειτουργία τους.

Επιπλέον στις εργασίες  για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση κάποιας διοικητικής πράξης όπως Οικοδομική άδεια ή Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, προστίθεται πλέον ξεκάθαρα οι εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης δαπέδων. Τέλος, με τη δημοσίευση του Νόμου 4710/2020, ο οποίος σχετίζεται με την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, προστέθηκαν στις συγκεκριμένες εργασίες και οι κατασκευές για την εγκατάσταση υποδομών και την τοποθέτηση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων  (Η/Ο), χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή  στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.

Όσον αφορά στις εκτός σχεδίου περιοχές, το ΥΠΕΝ φαίνεται να προσανατολίζεται στο σταδιακό περιορισμό της δόμησής τους, σε μια προσπάθεια ελέγχου της δόμησης σε περιοχές που στερούνται οποιασδήποτε μορφής σχεδιασμού καθώς και συγκέντρωσης περιβαλλοντικώς οχληρών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το νέο νομοσχέδιο γίνεται αντιληπτό ότι:

  • στις εκτός σχεδίου περιοχές καθώς και εκτός των ορίων των οικισμών που είναι προϋφιστάμενοι του ’23, όπου δεν έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης και δεν υπάρχει κανένας πολεοδομικός σχεδιασμός, απαγορεύεται η δόμηση. Εφόσον, οι ιδιώτες αποφασίζουν να προχωρήσουν στην έκδοση οικοδομικής άδειας στις εν λόγω περιοχές, θα επιβαρύνονται με ένα τέλος της τάξης του 5% του κόστους της οικοδομικής άδειας. Το συγκεκριμένο ποσό θα αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο ως αντιστάθμιση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τη δόμηση σε περιοχές που δεν προορίζονται για δόμηση.
  • Αντιθέτως, στις εκτός σχεδίου περιοχές, που προβλέπονται συγκεκριμένες χρήσεις, επιτρέπεται η δόμηση πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης όπως αυτές προβλέπεται να τροποποιηθούν με το παρόν νομοσχέδιο. Μάλιστα, ο συντελεστής δόμησης, σε σχέση με τις οικοδομικές άδειες που εκδίδονται σε ακίνητα της προηγούμενης παραγράφου, αναμένεται να είναι έως και 10% ευνοϊκότερος.

Εκτός αυτού, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα γήπεδα με εμβαδόν 4.000 τ.μ., πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, δημοτική οδό κατηγορίας Α ή σε κοινόχρηστο χώρο τουλάχιστον 45,00 μ. και ελάχιστο βάθος 50,00 μ. Ακόμα αυστηρότερες προβλέπεται να είναι οι διατάξεις για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, καθώς το ελάχιστο εμβαδόν για να θεωρείται ένα γήπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα ανέρχεται στα 8.000 τ.μ., ενώ κατά παρέκκλιση το ελάχιστο εμβαδόν μπορεί να είναι τα 4.000 τ.μ. μόνο εφόσον  οι τουριστικές εγκαταστάσεις πληρούν ορισμένα ενεργειακά – περιβαλλοντικά κριτήρια. Ταυτόχρονα, ο συντελεστής κάλυψης διαμορφώνεται στο 0,10 ενώ η επιτρεπόμενη δόμηση προσαρμόζεται ανάλογα με τη χρήση του υπό ανέγερση κτιρίου.

Τέλος, καθορίζονται συγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί δόμησης όσον αφορά την ανέγερση κατοικιών αλλά και τη πολεοδόμηση των Επιχειρησιακών Πάρκων (ΕΠ) και των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.).

Η άποψη της κας Συκιανάκης Ευαγγελία, Πολιτικού Μηχανικού της Mechanicus:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολεοδομική νομοθεσία εξελίσσεται και τροποποιείται συνεχώς, πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας κρίνεται απαραίτητη η σωστή ενημέρωση από ειδικούς συμβούλους – μηχανικούς, οι οποίοι όντας σε διαρκή επικοινωνία με τις πολεοδομικές αρχές και παρακολουθώντας τις εξελίξεις, είναι σε θέση να γνωρίζουν και να ερμηνεύουν ορθώς τις πολεοδομικές διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν σε κάθε περιοχή.

Οι καταρτισμένοι Μηχανικοί της Mechanicus με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των Αδειοδοτήσεων, είναι σε θέση να αναλάβουν τη σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών που απαιτούνται από τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, για την έκδοση οποιασδήποτε οικοδομικής άδειας, την επίβλεψη της σωστής εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών, καθώς και τη διαχείριση του φακέλου στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών.

Για την Mechanicus-Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συκιανάκη Α. Ευαγγελία

Πολιτικός Μηχανικός, MSc