Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, στη Χαλκιδική τις ανάλογες θέσεις θα κατέχουν οι Μυλωνά Ζαφειρούλα και Νικολαϊδης Αλέξανδρος.

Αναλυτικά: 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 30 του ν. 4713/2020 (Α ́147).
β) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α ́112).
γ) του ν. 4622/2019 (Α ́ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
δ) των άρθρων 4 και 7 του ν. 1304/82 (Α ́ 144), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 56
του ν.1566/85 (Α ́ 167).
ε) του άρθρου 6 του ν. 2043/92 (Α ́ 79), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
στ) του π.δ. 18/2018 (Α ́ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
ζ) του π.δ. 81/2019 (Α ́ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους….. ».
η) του π.δ. 83/2019 (Α ́ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
θ) του π.δ. 84/2019 (Α ́ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Τη σχετική πρόταση τοποθέτησης των προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, όπως διατυπώθηκε στην αριθμ. 6/12-8-2020 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής
Προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, προσωρινούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ως εξής:

A/A Αριθμός Μητρώου Oνοματεπώνυμο Κλάδος Διεύθυνση Τοποθέτησης

76 558386 ΜΥΛΩΝΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

84 158233 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ82 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Οι προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται έως την
επιλογή και τοποθέτηση νέων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το
σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται,
αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους κατά τα οριζόμενα στην περ. β) του άρθρου 33 του ν. 4547/2018.
Οι τοποθετούμενοι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία έως
17-8-2020.

Στελέχη της εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν υπηρεσία ως προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης,
θεωρούνται αυτοδίκαια παραιτηθέντες από τη θέση στελέχους που κατέχουν. Οι θέσεις αυτές θεωρούνται
κενές και πληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.