Ο Δήμος Κασσάνδρας ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση: 

Η Δήμαρχος Κασσάνδρας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147)
2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν
5. Την υπ. αρ. 50175/7-8-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ3324/Β/7-8-2020).
6. Την υπ. αρ. 51938/18-8-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ3447/Β/18-8-2020).
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12- 2006), όπως ισχύει.
8. Τις ανάγκες των Δήμου Κασσάνδρας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας
9. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 52360/19-8-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων”.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ
(18) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Κασσάνδρας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):https://kassandra.gr/wp-content/uploads/2020/08/anakoinvsh.pdf?fbclid=IwAR1mIcYLZTVsYmZ-gIFN6LS2smpTHUzngtC5FtMaxhvPPBNCdddCt2RCeeo