Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ” που παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρέχει επιπλέον κίνητρα χρηματοδότησης και αναβαθμισμένες σύγχρονες επιλέξιμες παρεμβάσεις στους πολίτες, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, καθώς επίσης και την ενεργειακή αυτονόμηση τους.

Η υλοποίηση του νέου προγράμματος θα εκκινήσει από φέτος το Νοέμβριο και θα διαρκέσει έως το 2030, με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από τους Δικαιούχους είτε να είναι διαρκώς διαθέσιμη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, είτε να υπάρχουν τακτικοί τριμηνιαίοι κύκλοι υποβολής αιτήσεων.

Το χρηματικό διαθέσιμο επιχορήγησης θα προέρχεται από Εθνικούς Πόρους και από συγχρηματοδοτούμενα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, για το τρέχον έτος οι πόροι που θα διατεθούν είναι 850 εκατ. € με την επιχορήγηση έως και 60.000 κατοικιών, ενώ από το 2021 θα υπερβαίνουν το 1 δις € και οι επιχορηγούμενες κατοικίες τις 60.000.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους Δικαιούχους θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος σταδιακά κατά σειρά των Περιφερειών Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, και Δυτικής Ελλάδας, με έναρξη στις 2 Νοεμβρίου. Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η έναρξη υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί στις 11 Νοεμβρίου.

Επιλέξιμες κρίνονται οι κατοικίες που υφίστανται νόμιμα, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία βάση Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία ίση ή χαμηλότερη της Γ, και δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες. Οι πολυκατοικίες θα μπορούν να ενταχθούν είτε με αίτηση τύπου Α συνδεόμενη με τις επιμέρους αιτήσεις διαμερισμάτων, είτε με Αίτηση τύπου Β μόνο για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις, όπου θα απαιτείται να έχει ληφθεί σχετική Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, να έχει εκδοθεί Π.Ε.Α., καθώς επίσης Α.Φ.Μ. και Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού.

Δικαιούχοι κρίνονται μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Οι κατηγορίες επιλέξιμων Παρεμβάσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων ή Υαλοπινάκων,
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση Θερμοκάλυψης/κελύφους όπου περιλαμβάνει και εργασίες υποστήριξης αυτής, στεγανοποιήσεις και αποκατάσταση ρηγματώσεων,
 • Αναβάθμιση Συστήματος Θέρμανσης – Ψύξης, περιλαμβάνει όλα τα συστήματα πλην πετρελαίου και ενεργειακών τζακιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και την αποξήλωση καυστήρα και δεξαμενής πετρελαίου,
 • Τοποθέτηση Συστήματος Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όπου είναι υποχρεωτική εγκατάσταση όπου δεν υφίσταται,
 • Τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, επιλέξιμη μόνο στην περίπτωση που η κατοικία με τις προηγούμενες παρεμβάσεις αναβαθμίζεται κατ’ ελάχιστο σε κατηγορία Β+, ενώ η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού απαιτείται να καλύπτει μόνο τη ζήτηση της κατοικίας,
 • Τοποθέτηση Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, επιλέξιμη μόνο ως συμπληρωματική για την εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού Σταθμού,
 • Τοποθέτηση Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, όπου απαιτείται να διαθέτουν CE και σχετική Πιστοποίηση κατά ΕΝ ΕΛΟΤ για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον, και
 • Ψηφιακά Συστήματα και Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας, συστήματα έξυπνου φωτισμού, π.χ. έξυπνες πρίζες και φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED, συστήματα έξυπνης διαχείρισης συστήματος θέρμανσης – ψύξης π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες, συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου, π.χ. έξυπνοι αισθητήρες.

Για τις πολυκατοικίες επιπλέον των ανωτέρω παρεμβάσεων προβλέπονται οι εξής:

 • Αναβάθμιση Ανελκυστήρα, όπου απαιτείται να φέρουν inverter και να διαθέτουν σχετική Πιστοποίηση, και
 • Αναβάθμιση Συστήματος Φωτισμού, αντικατάσταση λαμπτήρων με χαμηλής κατανάλωσης LED, αντικατάσταση συστήματος χρονισμού με έξυπνο σύστημα διαχείρισης, αντικατάσταση κυκλώματος ενεργοποίησης με αυτοματισμό αισθητήρων κίνησης.

Ο συνδυασμός των Επιλέξιμων Παρεμβάσεων θα πρέπει να ικανοποιεί υποχρεωτικά το στόχο Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου κατ’ ελάχιστο κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες.

Στις Επιλέξιμες Δαπάνες επιπλέον των δαπανών υλοποίησης των Επιλέξιμων Παρεμβάσεων περιλαμβάνονται και η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή, του Συμβούλου Έργου, καθώς και οι αμοιβές Μηχανικών για τυχόν μελέτες που θα απαιτηθούν κατά περίπτωση.

Οι Δικαιούχοι βάσει Ατομικού ή Οικογενειακού Εισοδήματος κατατάσσονται σε 5 εισοδηματικές κατηγορίες με μέγιστο Ατομικό ή Οικογενειακό Εισόδημα κατά περίπτωση τις 90.000 και τις 120.000 € αντίστοιχα. Το Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης εκκινεί από το 35% για την κατηγορία 5 και αυξάνεται έως 65% για την κατηγορία 1, ενώ και για τους δύο τύπους Α και Β αιτήσεων πολυκατοικιών είναι 60%. Το βασικό ποσοστό επιχορήγησης για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες και για τους δύο τύπους αιτήσεων πολυκατοικιών θα προσαυξηθεί κατά 10% για τη διετία 2020 – 2021 με το COVID-19 premium. Επιπλέον, προσαύξηση στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης 10% προβλέπεται στην περίπτωση κτιρίου κατοικίας και πολυκατοικίας αίτησης τύπου Α ενεργειακής κατάταξης Ζ/Η που θα μεταβεί σε κατηγορία ανώτερη της Β, και στην περίπτωση των λιγνιτικών περιοχών Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης. Συνεπώς, για τη διετία 2020 – 2021 το Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης θα κυμαίνεται από 55 – 85 % για τις μεμονωμένες ιδιοκτησίες και 70 – 80 % για τις πολυκατοικίες.

Ο Ανώτατος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Παρεμβάσεων ανέρχεται:

 • σε 50.000 € ανά κατοικία,
 • σε 100.000 € ανά Α.Φ.Μ. Ωφελούμενου,
 • σε 80.000 € για κοινόχρηστες παρεμβάσεις ανά πολυκατοικία, και
 • σε ανώτατο μοναδιαίο κόστος 1,2 € ανά εξοικονομούμενη KWh.

Η άποψη της κας Χαρίτου Τάνιας, Διπλ. Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, M.Sc. της MECHANICUS

Όπως έχει διαμορφωθεί το Πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ” αποτελεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης των κατοικιών για τους ιδιώτες, καθώς διαθέτει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένα οικονομικά κίνητρα, μεγαλύτερο και αναβαθμισμένο εύρος δυνατών επιλέξιμων παρεμβάσεων, καθώς επίσης θα είναι διαρκώς δυνατή η υποβολή αίτησης. Το πλαίσιο που έχει σχεδιασθεί για την υλοποίηση των επιλέξιμων παρεμβάσεων σε συνδυασμό με τον όρο του μοναδιαίου κόστους του προϋπολογισμού στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι πόροι που θα διατεθούν θα δαπανηθούν κατά το βέλτιστο δυνατό για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος: ενεργειακή εξοικονόμηση, εξυπνότερη κατανάλωση ενέργειας, και ενεργειακή αυτονομία των κτιρίων.

Οι καταρτισμένοι Μηχανικοί – Ενεργειακοί Επιθεωρητές της MECHANICUS, με πολυετή εμπειρία στον τομέα των Ενεργειακών Μελετών και Επιθεωρήσεων, είναι σε θέση να υποδείξουν τις βέλτιστες και αποδοτικότερες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης για την κατοικία σας και να αναλάβουν την υποβολή και τη διαχείριση της Αίτησης σας στο Πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ”.

Για την MECHANICUS -Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων,

Χαρίτου Τάνια

Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, M.Sc.