Στα πλαίσια της ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του Κορονοϊού (SARS-CoV-2), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα στήριξης, ο προϋπολογισμός του οποίου θα ανέρχεται στα 150.000.000 €. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η στοχευμένη παροχή στήριξης προκειμένου να διασφαλιστεί η ρευστότητα στην αγορά και να εξασφαλιστεί  η βιωσιμότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

Η ενίσχυση της ρευστότητας των επιλέξιμων επιχειρήσεων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης. Δικαιούχους της δράσης αποτελούν οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01-01-2019, δεν ήταν προβληματικές την 31η  Δεκεμβρίου 2019, και έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης στον οποίο δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31-1-2020 έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

Η δράση χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα, επιχορηγείται ποσό ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019. Το όριο επιχορήγησης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 € κατ’ ελάχιστο έως 50.000 € το μέγιστο. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 10.000 €, ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 100.000 € θα επιδοτηθούν με 50.000 €. Σημειώνεται ότι το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί πλήρως από τις επιχορηγούμενες επιχειρήσεις εντός του 2021.

Tα σταθμισμένα κριτήρια αξιολόγησης του προγράμματος είναι τρία και αφορούν:  τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) της επιχείρησης του έτους 2019, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων προς τον Κύκλο Εργασιών (EBIDA/Κ.Ε.) έτους 2019, καθώς και την Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης για το διάστημα 1-4-2020 έως 30-06-2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 1-4-2019 έως 30-06-2019.

Επισημαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα της πρότασης είναι η έκδοση Πιστοποιητικών περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών. Όπως επίσης και η έκδοση των Πιστοποιητικών περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.

Λόγω της απαίτησης έγκρισης των προτάσεων έως την 31-12-2020, που υπαγορεύεται από το προσωρινό πλαίσιο, και προς αποφυγή καθυστερήσεων συνιστάται σε όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την συμμετοχή τους στη Δράση να εκκινήσουν άμεσα την διαδικασία για την έκδοση των ανωτέρω αναγραφόμενων πιστοποιητικών.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων από τις 10-9-2020 και έως τις 09-10-2020.

Η άποψη του κ. Χατζόπουλου Λαμπρινού, Οικονομολόγου της Mechanicus

Η ανωτέρω δράση, με εξαίρεση τον πρωτογενή τομέα, περιλαμβάνει το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που επλήγησαν από την πανδημία του Κορονοϊού, παρέχοντας στις πληττόμενες επιχειρήσεις άμεση ρευστότητα με την μορφή κεφαλαίων κίνησης. Πρόκειται για δράση με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα υλοποίησης καθώς στόχος του προγράμματος είναι να καλυφθούν άμεσα οι τρέχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και να στηριχθεί η ευρύτερη τοπική οικονομία.

Η ρευστότητα την συγκεκριμένη περίοδο, αποτελεί προτεραιότητα και προϋπόθεση ομαλής λειτουργίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν και την κινητήρια δύναμη της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας. Η συγκεκριμένη δράση έρχεται να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις τους και να τους προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάκαμψή τους.

Οι καταρτισμένοι Οικονομολόγοι της Mechanicus, με πολυετή εμπειρία στον Τομέα Ανάπτυξης, μέσω των προσωποποιημένων υπηρεσιών που προσφέρουν,  είναι σε θέση να αναλάβουν  όλες τις απαραίτητες εργασίες και να  υποδείξουν τις βέλτιστες και αποδοτικότερες για  την επιχείρησή σας ενέργειες με σκοπό την υποβολή και παρακολούθηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης ενίσχυσης στα πλαίσια της δράσης.

Για την Mechanicus-Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων,

Χατζόπουλος E. Λαμπρινός

Οικονομολόγος