Η Ένωση Αγροτικών Συναιτερισμών Χαλκιδικής ενημερώνει τους παραγωγούς λαϊκών αγορών ότι η προθεσμία για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης Covid-19 είναι μέχρι 23 Σεπτεμβρίου.
Δικαιούχοι άμεσης επιχορήγησης είναι οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2019.
β) Έχουν «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», σε ισχύ.
γ) Δεν ήταν κάτοχοι προβληματικής επιχείρησης στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 (άρθ. 2 σημ. 14)
δ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επιπλέον όσοι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών δραστηριοποιούνται στον κλάδο νωπών οπωροκηπευτικών ή οικοτεχνίας, να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) ή/και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της «Ένωσης»
8μ.μ με 2μ.μ. καθημερινά
στα τηλέφωνα 2373021308 -2373021309