Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.) ανακοίνωσε την Προκήρυξη πλήρωσης 24 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση και με προθεσμία υποβολής Αιτήσεων τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο 2020.

Το σχετικό έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών απευθύνεται και “σε όλους τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού” δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Υπογραμμίζεται ότι οι Αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. τουλάχιστον 6 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους εάν απαιτηθεί, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Συνεπώς, για τις προκηρυσσόμενες θέσεις με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Νοεμβρίου, οι σχετικές Αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, ενώ για εκείνες με προθεσμία αιτήσεων την 18η Δεκεμβρίου, να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου.

Να σημειωθεί πως η ηλεκτρονική διαβίβαση των Αιτήσεων προς τη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και από έγγραφο της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά ο Δημόσιος Υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ’ αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας.   Η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. δεν θα προωθεί υποψηφιότητες για τις οποίες οι Υπηρεσίες των ενδιαφερομένων εκφράζουν επιφυλάξεις που σχετίζονται με τις ανάγκες τους σε προσωπικό ή με τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους να καλύψουν τις δαπάνες της απόσπασης.

Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Νοεμβρίου 2020:

1) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (EAC-A-1)

2) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Ενέργειας (ENER-B-1)

3) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-B-3)

4) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-F-3) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

5) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST-D-2)

6) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MARE-B-3)

7) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR-B_Del Marocco)

Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 18η Δεκεμβρίου 2020:

1) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-G-4)

2) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Ανταγωνισμού (COMP-B-3)

3) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Ανταγωνισμού (COMP-E-4)

4) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO-B-1)

5) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Mετάφρασης (DGT-C-HR.0)

6) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN-CEF-CPE-01) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

7) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL-B-2)

8) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL-D-3)

9) Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-D-1)

10) Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-F-4)

11) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-E-1)

12) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR-DS-1)

13) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE-E-3)

14) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (REFORM)

15) Μία θέση στη Νομική Υπηρεσία (SJ-D) ü Μία θέση στη Νομική Υπηρεσία (SJ-E)

16) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Eμπορίου (TRADE-F-4)

17) Μία θέση στη Γενική Δ/νση Eμπορίου (TRADE-R-2)

Δείτε το σχετικό αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/147/19839/30.10.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, ΕΔΩ

Πηγή: airetos.gr