Ποσό ύψους 50.000.000,00 € στους Δήμους της χώρας, για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους.

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.»,

Τα ποσά των Δήμων Χαλκιδικής:

318 56412 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 89.454,76
319 56405 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 76.573,83
320 56406 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 156.009,75
321 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 127.727,76
322 56411 ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 57.970,91