Με προηγούμενες ανακοινώσεις του Δήμου είχε γνωστό ότι για τη σύνδεση στο νέο δίκτυο ύδρευσης Ν. Μουδανιών έπρεπε να ακολουθηθεί μία συγκεκριμένα διαδικασία, που περιελάμβανε μεταξύ άλλων: την οριστική κατάργηση της σύνδεσης με το παλιό δίκτυο (με τρόπο μόνιμο-σφράγισμα), την κατάθεση στην υπηρεσία υπεύθυνης δήλωσης του υδραυλικού, ο οποίος πραγματοποίησε τη σύνδεση, και συνυπογραφή από τον υδραυλικό του Δήμου, που να πιστοποιεί ότι η σύνδεση έγινε με τον ορθό τρόπο.

Επειδή διαπιστώθηκε από έλεγχο της υπηρεσίας ύδρευσης ότι πολλοί δεν έχουν ακολουθήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία και, επιπλέον, και σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχει γίνει ορθά η σύνδεση στο νέο δίκτυο (διατήρηση του παλαιού δικτύου), δίνεται χρονικό διάστημα ενός μήνα (έως 10 Απριλίου 2021), προκειμένου να τακτοποιήσουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων τις εκκρεμότητες τους.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, θα ακολουθήσουν έλεγχοι και θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, καθώς δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία του νέου δικτύου ύδρευσης από τη διατήρηση παράλληλα και των δύο συνδέσεων.