Το 1819, δημιουργήθηκε το «Κοινόν του Μαδεμίου» με εκπροσώπους από τα 12 Μαδεμοχώρια. Στη διοίκηση, στη θέση του γραμματέα, ήταν ο Στανιώτης Χρήστος Οικονόμου, ο οποίος υπέγραφε ως Μαδεμοχωρίτης. Ο Χρήστος Οικονόμου ήταν πλούσιος έμπορος και μορφωμένος. Ο Χρήστος Οικονόμου συμμετείχε στην επανάσταση προσφέροντας μεγάλο μέρος της περιουσίας του στον αγώνα. Σε επιστολή του αναφέρει ότι στην τοποθεσία «Σταυρός» δίπλα στον Στανό έγινε μεγάλη μάχη:

«Η πατρίς του υποφαινομένου τα Μαδεμοχώρια της Μακεδονίας ύψωσεν κατά το έτος 1821 την σημαίαν της κατά των Οθμωνών επαναστάσεως προς απελευθέρωσίν των μετά της λοιπής ελληνικής επικρατείας και συνεκροτηθέντων εις τας της πατρίδας μου αρκετάς μάχας παρ’ εμού κ των συμπατριωτών μου κατά των Οθωμανών. Μη δυνάμενοι δε να ανθέξωμεν εις τον πολυάριθμον οθωμανικόν στρατόν απεσύρθημεν εν τας του Αγίου Όρους του Άθωνος εις τον ισθμόν του οποίου συνεκροτήθη το στρατόπεδο ημών κ μαχόμεθα γενναίως κατά των Οθωμανών ακαταπαύστως περί πλέον των επτά μηνών κ μετά ταύτων διελύθημεν αναγκασθέντες να απομακρυνθώμεν της πατρίδος μας ήτις κατεστράφη ολοκλήρων παρά των Οθωμανικών στρατευμάτων….. αφού εστερήθην ένεκα της ελληνικής επαναστάσεως όλην την κινητήν κ ακίνητον περιουσίαν μου την οποίαν άλλην μεν ήρπασαν τα οθωμανικά στρατεύματα εν καιρώ της μάχης κ άλλην εδήμευσεν ακολούθως η οθωμανική εξουσία, άλλην δε καθ’ ο προύχων της πατρίδος μου και επικεφαλής χιλίων περίπου στρατιωτών εις της γενομένης μάχης εντός του χωρίου Στανού κ εις την θέσιν Σταυρού εξώδευσα εις μισθούς στρατιωτών κ τροφάς αυτών ζων ήδη ένεκα τούτου εις ένδειαν». Υποσημειούμεν ευπιθέστατος χρήστος οικονόμου μαδεμοχωρίτης.

Για τη δράση του αυτή τιμήθηκε αργότερα με το αργυρούν αριστείο.

Το παρόν αποτελεί τμήμα της εργασίας που υλοποιήθηκε το σχ. έτος 2017-18 από τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης και τον δάσκαλο Χαλκιά Θανάση.