Ο Δήμος Αριστοτέλη, δίνοντας βαρύτητα στην ποιοτική διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών, υπογράφει το προσεχές διάστημα, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, διετή σύμβαση εργασιών συντήρησης για την καλή λειτουργία όλων των βιολογικών σταθμών του Δήμου, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ (Αμμουλιανή, Ουρανούπολη, Νέα Ρόδα, Ιερισσό, Στρατώνι, Ολυμπιάδα, Γοματι , Πυργαδίκια), ενώ ήδη υπέγραψε σύμβαση εργασιών συντήρησης του συνόλου των αντλιοστασίων των βιολογικών σταθμών των οικισμών μας, προϋπολογισμού 80.000 ευρώ.

Στόχος αυτής της θητείας παραμένει:

  • η ολοκλήρωση των εργασιών του βιολογικού Αρναίας -Παλαιοχωρίου , τόσο ως προς τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων που βρίσκεται στο Παλαιοχώρι όσο και ως προς τα αποχετευτικά δίκτυα της Αρναίας (αναμένεται η έγκριση της νέας μελέτης)
  • η εξεύρεση πόρων για το αποχετευτικό δίκτυο του Νεοχωρίου, με στόχο το διαχωρισμό λυμάτων και ομβρίων υδάτων, προκειμένου και ο οικισμός του Νεοχωρίου να συνδεθεί στη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Αρναίας – Παλαιοχωρίου, απορυπαίνοντας πλήρως τον ποταμό Χαβρία .
  • ο εκσυγχρονισμός του αποχετευτικού δικτύου Σταγείρων – Στρατονίκης
  • η επέκταση του αποχετευτικού δικτύου της Ιερισσού
  • η ολοκλήρωση της μελέτης (εντός του 2021) για τον αγωγό μεταφοράς λυμάτων από την Ουρανούπολη και τις ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής στο βιολογικό σταθμό των Νέων Ρόδων
  • η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η έναρξη εργασιών στο Βιολογικό Σταθμό της Μεγάλης Παναγίας
  • η εξεύρεση πόρων για τη σύνταξη μελετών αναβάθμισης -ανακαίνισης ή αντικατάστασης όσων βιολογικών έχουν συμπληρώσει πάνω από δύο δεκαετίες ζωής

Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι