Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου, ενέκρινε το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2021-2030.

Το  Πρόγραμμα υιοθετεί:

– την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων σε νέα ρεύματα αποβλήτων (κλωστοϋφαντουργικά, ογκώδη, έπιπλα),

– τη νέα νομοθεσία για τα πλαστικά μιας χρήσης,

– τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες 851/2018 και 852/2018,

– το εθνικό σχέδιο δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (2020-2023),

– το νέο σχέδιο δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία,

Βασικά οριζόντια μέτρα που προβλέπει είναι:

– Καθορισμός κινήτρων και αντικινήτρωνοικονομικών ή μη, για τους παραγωγούς αποβλήτων, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους Ο.Τ.Α., όπως το τέλος ταφής και το «πληρώνω όσο πετάω».

– Προώθηση κέντρων επαναχρησιμοποίησης υλικών, με υποχρέωση δημιουργίας τους για Ο.Τ.Α. και ΦΟΔΣΑ.

– Προώθηση και υιοθέτηση Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας.

– Διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που απευθύνονται στο ευρύ κοινό με επιτυχημένα παραδείγματα προγραμμάτων πρόληψης. Θα απευθύνονται κυρίως σε τρεις  βασικές ομάδες χρηστών (καταναλωτές/ νοικοκυριά, εμπόριο και βιομηχανία).

Επίσης το Πρόγραμμα προβλέπει:

– Για  τα απόβλητα τροφίμων : Μείωση κατά 30% των κατά κεφαλήν αποβλήτων τροφίμων μέχρι το 2030 σε σχέση με το 2018.

– Για το χαρτί-χαρτόνι: Μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης.

– Για τα υλικά-απόβλητα συσκευασίας: Πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας και εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των συσκευασιών.  Αύξηση του ποσοστού επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά.

– Για τα πλαστικά μιας χρήσης: Μείωση της κατανάλωσης κατά 30% μέχρι το 2024 και 60% μέχρι το 2026, σε σχέση με το 2022.

– Για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς: Μείωση της κατανάλωσης χρήσης πλαστικών σακουλών και προώθηση των επαναχρησιμοποιήσιμων.

– Για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Υλοποίηση στην πράξη του δικαιώματος στην επισκευή, στην αναβάθμιση, μέσω της επιδιόρθωσης και επαναχρησιμοποίησης του ηλεκτρικού/ ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ).

– Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα: Πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και  προώθηση βιώσιμων προϊόντων.

– Για τα έπιπλα: Πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων επίπλων και προώθηση βιώσιμων και κυκλικά επίπλων.

– Για τα βιομηχανικά απόβλητα: Πρόληψη και συνεπακόλουθη μείωση λειτουργικού κόστους λόγω εξοικονόμησης πρώτων υλών και πόρων για την αποθήκευση, επεξεργασία, διάθεση των αποβλήτων.

– Για τα απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ): Μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στη χώρα και μετάβαση του κατασκευαστικού κλάδου προς την κυκλική διαχείριση πόρων και αποβλήτων.

Πηγή: www.airetos.gr