Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσίασε τη χαρτογράφηση της εξέλιξης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης. Οι κλάδοι αυτοί τίθενται διαχρονικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της βαρύτητας που έχουν στη διαμόρφωση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας συνολικά, αλλά και της εκτεταμένης διασποράς τους, με σημαντική παρουσία σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και σημαντική συμβολή στις αντίστοιχες τοπικές οικονομίες της Ελλάδας συχνά συσχετιζόμενη με το τουριστικό προϊόν της Χώρας.

Παράλληλα, κατά την πρόσφατη συγκυρία, η παρακολούθηση και διακριτή δημοσίευση της εξέλιξης των μεγεθών των κλάδων αυτών καθίσταται επιτακτική, δεδομένων των επιπτώσεων, άμεσων και έμμεσων, που αυτοί υπέστησαν λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19).

Πανελλαδικά Στοιχεία

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, για τις επιχειρήσεις του κλάδου καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2021 ανήλθε σε 933.876.381 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 230,3% σε σχέση με τον Ιούλιο 2020, όπου είχε ανέλθει σε 282.751.639 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2020 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο 2021 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2020 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου (622,5%) και η μικρότερη αύξηση (161,7%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κω. Για τις επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2021 ανήλθε σε 181.898.778 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 42,8% σε σχέση με τον Ιούλιο 2020, όπου είχε ανέλθει σε 127.414.844 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2020 μεγαλύτερη από 1,0% (Πίνακας 1), η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο 2021 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2020 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (164,0%) και η μικρότερη αύξηση (1,8%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ενώ αντίστοιχη μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας (6,2%)

Στη Χαλκιδική

Αντίστοιχα για τη Χαλκιδική οι τιμές διαφαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν, τόσο για τα καταλύματα όσο και για τις επιχειρήσεις εστίασης. Στον πρώτο πίνακα υπάρχουν αναλυτικά τα στοιχεία για το 2020 και στις δύο περιπτώσεις, επιχειρήσεων εστίασης και καταλυμάτων. Η Χαλκιδική μετά τη Θεσσαλονίκη υπερτερεί στους δείκτες έχοντας ιδιαίτερα υψηλό κύκλο εργασιών το 2020.

Στον 2ο πίνακα φαίνεται για τη Χαλκιδική ο πενταπλασιασμός σχεδόν του κύκλου εργασιών για το Β τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.
Στον πίνακα φαίνεται πώς εκτοξεύεται ο κύκλος εργασιών για τα καταλύματα τόσο για το πρώτο όσο και για το δεύτερο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το 2020.

Αντίστοιχα στον πίνακα φαίνεται ότι για την εστίαση το πρώτο τρίμηνο του 2021 δεν ήταν καθόλου καλό σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2020. Η εικόνα αυτή αλλάζει καθολικά σχεδόν για το δεύτερο τρίμηνο συγκριτικά στα έτη που εξετάζουμε.