Ο βιολογικός καθαρισμός είναι ένα σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με τον οποίο αφαιρείται το οργανικό ρυπαντικό φορτίο μέσω βιολογικών διεργασιών.

Σκοπός της επεξεργασίας της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων είναι η επαναφορά του χρησιμοποιημένου νερού στη φύση με αποδεκτά φυσικά χαρακτηριστικά, ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα.

Αναβαθμίστηκαν και πλέον λειτουργουν κανονικά τα κάτωθι :

· Αντλιοστάσιο εισόδου – εσχαρωσης στερεών
· Προ αερισμού – εξισορρόπησης
· Κύριο αερισμό – καθίζησης
· Επεξεργασίας και διαχείρισης λάσπης