Ελεύθερο προς πόση είναι και πάλι το νερό του δικτύου ύδρευσης της Αρναίας, μετά την προληπτική σύσταση αποφυγής των προηγουμένων ημερών, καθώς, όπως προκύπτει από σειρά έκτακτων δειγματοληψιών και αναλύσεων που διενεργήθηκαν με αίτημα της Δημοτικής Αρχής δεν προκύπτει σύνδεση των προσφάτων κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με το νερό.

Θυμίζουμε ότι ο Δήμος Αριστοτέλη, μετά την εμφάνιση των κρουσμάτων προχώρησε στις 17 Οκτωβρίου σε προληπτική σύσταση προς τους κατοίκους για προσωρινή αποφυγή χρήσης του νερού για πόση, παρά την ασφάλεια που εμπνέει το γεγονός της κανονικής και σταθερής χλωρίωσης του νερού και των τακτικών μετρήσεων από το ΚΕΠΑΜΑΧ σε όλους τους οικισμούς του Δήμου με συμβάσεις ύψους 80.000 ευρώ για το τρέχον έτος.

Τη Δευτέρα 18.10.2021 ελήφθησαν δείγματα νερού προς εξέταση, από επιλεγμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης του οικισμού (Δεξαμενή, ΚΕΠ, Δημοτικό Σχολείο, Πυροσβεστικό Κλιμάκιο).

Σύμφωνα και με όσα επιβεβαιώνει το “Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής”, τα δείγματα υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές αναλύσεις βασικών μικροβιολογικών παραμέτρων – δεικτών ρύπανσης : Ολικά κολοβακτηρίδια (Total Coliforms, TC), Escherichia Coli (EC), Εντερόκοκκοι (Enterococci), Κλωστρίδια (Clostridium perfringens), Ψευδομονάδες (Pseudomonas aeruginosa), Σαλμονέλα (Salmonella spp).

Σε κανένα από τα δείγματα δεν καταγράφηκε μικροβιακό φορτίο και δη φορτίο που σχετίζεται με κοπρανώδη μόλυνση (E. Coli, Enterococci, Salmonella).

Για λόγους επαναληψιμότητας, την Τετάρτη 20.10.2021 ελήφθησαν εκ νέου δείγματα νερού από τα ίδια σημεία και προστέθηκαν δείγματα από τις γεωτρήσεις υδροδότησης του οικισμού.

Πέραν των εργαστηριακών αναλύσεων για τις ανωτέρω βασικές μικροβιολογικές παραμέτρους – δείκτες ρύπανσης, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις και για βασικές χημικές παραμέτρους που μεταβάλλονται σημαντικά σε περιπτώσεις μόλυνσης : pH (25oC), Αγωγιμότητα (20oC), Αμμωνιακά (NH4 + ).

Σε κανένα από τα δείγματα από τη Δεξαμενή και τα Σημεία Ύδρευσης (Σ.Υ.) δεν καταγράφηκε μικροβιακό φορτίο και δη φορτίο που σχετίζεται με κοπρανώδη μόλυνση (E. Coli, Enterococci, Salmonella).

Στις Γεωτρήσεις (και στο ενδιάμεσο 2ο φρεάτιο) εμφανίζονται χαμηλοί πληθυσμοί Ολικών κολοβακτηριοειδών, Ε. Coli ή/και Εντερόκκοκων, γεγονός φυσιολογικό καθώς τα δείγματα ελήφθησαν πριν χλωριωθεί το νερό. Ως προαναφέρεται, το μικροβιακό φορτίο μηδενίζεται στα δείγματα που ελήφθησαν μετά τη χλωρίωση (Δεξαμενή και Σ.Υ. εντός του οικισμού).

Περαιτέρω, και οι τιμές των χημικών παραμέτρων ήταν εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ειδικά οι τιμές των αμμωνιακών ιόντων (NH4 + ), που αποτελούν κύριο συστατικό μόλυνσης του νερού από λυματικής φύσης στοιχεία, ήταν κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου προσδιορισμού.

Τα δείγματα νερού που με πρωτοβουλία Δήμου Αριστοτέλη εστάλησαν για πρώτη φορά σε εργαστήριο του ΕΟΔΥ στη Λάρισα, για ιολογικές εξετάσεις βρέθηκαν όλα αρνητικά σε νοροϊό (Norovirus), ο οποίος σχετίζεται με υδατογενείς επιδημίες σε περίπτωση μόλυνσης του νερού από αστικά λύματα.

Στα δείγματα από τις γεωτρήσεις ύδρευσης:

Σύμφωνα με το ΚΕΠΑΜΑΧ, η παρουσία μικροοργανισμών στο νερό είναι απόλυτα φυσιολογική, καθώς δεν έχει προηγηθεί διεργασία απολύμανσης (χλωρίωση). Μικροοργανισμοί όπως τα Ολικά κολοβακτηρίδια υπάρχουν κατά κανόνα στο υπόγειο νερό, ενώ η περιοδική εμφάνιση E. Coli και Εντεροκκόκων σε χαμηλούς πληθυσμούς δεν σχετίζεται με συγκεκριμένη ρύπανση του νερού. Σε περίπτωση μόλυνσης του νερού με κοπρανώδη στοιχεία από λύματα παρατηρείται δραματική αύξηση του αριθμού των μικροοργανισμών που απομονώνονται π.χ. μερικές χιλιάδες Ολικά κολοβακτηρίδια ή/και E.Coli και Εντερόκοκκοι, ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις κατά κανόνα ανιχνεύονται ιοί σχετιζόμενοι με το γαστροεντερικό σύστημα (νοροϊοί) και ταυτόχρονα παρατηρείται σημαντική μεταβολή βασικών χημικών παραμέτρων (pH, αγωγιμότητα, αμμωνιακά).

Σύμφωνα πάντα με το ΚΕΠΑΜΑΧ, προκειμένου να γίνει αντιληπτό ότι οι αριθμοί που απομονώνονται (π.χ. Ε. Coli <4cfu/100ml) είναι μικροί  και άνευ σημασίας για τη Δημόσια Υγεία –ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος έπινε απευθείας από την γεώτρηση- σημειώνεται ότι επιτρέπεται η κατανάλωση προϊόντων (π.χ. τυροκομικά προϊόντα) με μικροβιακούς πληθυσμούς σε E.coli της τάξης των 100-1.000cfu/g (Κανονισμός ΕΚ 2073/2005 για την Ασφάλεια των Τροφίμων).

Στα δείγματα νερού από τη Δεξαμενή και τα Σ.Υ. και σύμφωνα πάντα με το ΚΕΠΑΜΑΧ:

Το σύνολο παραμέτρων που αναλύθηκαν για όλα τα δείγματα, ήταν εντός των νομοθετικών ορίων που αφορούν στην ποιότητα νερών ανθρώπινης κατανάλωσης. Καταγράφονται μειωμένες τιμές αγωγιμότητας και ενεργούς οξύτητας (ρΗ) συγκριτικά με προγενέστερες δειγματοληψίες. Το γεγονός θεωρείται φυσιολογικό, καθώς προηγήθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα και ισχυρές βροχοπτώσεις μακράς διαρκείας (σ.σ. η βροχή σε μη ρυπασμένες ατμοσφαιρικά περιοχές έχει ρΗ της τάξης του 5,2) με προφανείς διεισδύσεις νερού στον υδροφόρο ορίζοντα και εμπλουτισμό αυτού.

Οι μηδενικές μικροβιακές τιμές που παρατηρούνται υποδηλώνουν αποτελεσματική απολύμανση του νερού ως μέτρο διαχείρισης των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και εξασφαλίζει την υγειονομική ασφάλεια του νερού σε όλη την αλυσίδα τροφοδοσίας του, από τη δεξαμενή μέχρι τα τελικά σημεία κατανάλωσής του από τους δημότες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, δεν τεκμαίρεται συσχέτιση των κρουσμάτων γαστροεντερίτιδας με το νερό που υδροδοτεί τον οικισμό, καθώς δεν απομονώθηκαν μικροοργανισμοί που πιθανώς θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υδατογενή επιδημία, ούτε προκύπτει πιθανή μόλυνση του δικτύου από λυματικής φύσης υγρά.

Σημειώνεται ότι βάση σχετικών συμβάσεων, πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις του νερού ύδρευσης από όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αριστοτέλη με συχνότητα που υπερβαίνει τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Έτσι, π.χ. για την Δ.Ε. Αρναίας ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων, που προσδιορίζεται βάση του μόνιμου πληθυσμού και τον ημερήσιο παρεχόμενο όγκο νερού, ανέρχεται σε είκοσι (20) δείγματα ετησίως για αναλύσεις της Ομάδας Α (βασικές μικροβιολογικές και φυσικοχημικές παράμετροι) και σε πέντε (5) δείγματα ετησίως για αναλύσεις της Ομάδας Β (βαρέα μέταλλα, τοξικές και λοιπές ουσίες).

Ωστόσο, προβλέπονται ετησίως πρόσθετες μικροβιολογικές αναλύσεις σε ενενήντα (90) δείγματα νερού, πρόσθετες φυσικοχημικές αναλύσεις σε εξήντα (60) δείγματα νερού και πρόσθετες αναλύσεις βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε εξήντα (60) δείγματα νερού. Ως εκ τούτου, διασφαλίζεται μια διαχρονική καταγραφή της ποιότητας του νερού σε πολλαπλά σημεία του δικτύου ύδρευσης προκειμένου να λαμβάνονται κατά το δυνατόν εγκαίρως όποιες προληπτικές ή/και διορθωτικές ενέργειες με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Επιπλέον μετά την εξέταση δειγμάτων και από το εργαστήριο του ΕΓΛΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, όπου επίσης απευθύνθηκε για πρώτη φορά ο Δήμος Αριστοτέλη, με δεδομένο ότι εντοπίστηκε μεν παρασιτικός μικροοργανισμός (Giardia), αλλά σε «πολύ χαμηλό παρασιτικό φορτίο» (γεγονός που συμφωνεί με τις προηγούμενες αναφορές του ΚΕΠΑΜΑΧ για ενδεχόμενη συμπτωματική διείσδυση επιφανειακών συγκεντρώσεων στον υδροφόρο ορίζοντα λόγω των προσφάτων βροχοπτώσεων) το εργαστήριο επισημαίνει ρητά ότι «δεν θεωρείται αναγκαίο να μη λειτουργεί επί του παρόντος το δίκτυο ύδρευσης για ανθρώπινη κατανάλωση» και πως «το αποτέλεσμα της παρούσας εξέτασης δεν είναι αρκετό για να συνδεθεί με τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας».

Με βάση όλα τα παραπάνω, θεωρείται πλέον ασφαλές να χρησιμοποιείται κανονικά προς πόση το νερό του δικτύου ύδρευσης, ενώ σε κάθε περίπτωση, με βάση της οδηγίες του Δημάρχου Αριστοτέλη και τις συστάσεις των επιστημόνων, θα συνεχιστεί η σχολαστική παρακολούθηση με εξέταση δειγμάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για την επιβεβαίωση της εξάλειψης κάθε ίχνους μικροοργανισμού μετά την χλωρίωση και είσοδο του νερού στο δίκτυο.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος δήλωσε σχετικά:

«Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπατριώτες μου για την υπομονή και την ωριμότητα με την οποία ανταποκρίθηκαν στη σύσταση για αποφυγή χρήσης του νερού, μέχρι να βεβαιωθούμε ότι δεν συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης η διασπορά της ίωσης που ταλαιπώρησε πολλούς φίλους. Μακάρι να είχαν έστω και τη μισή ωριμότητα εκείνοι που βιάστηκαν να κινδυνολογήσουν, ως συνήθως, σε βάρος του τόπου και της κοινωνικής ηρεμίας. Το δίκτυο ύδρευσης της Αρναίας, είναι ασφαλές και γίνεται ακόμα ασφαλέστερο μετά την ολοκλήρωση του έργου εφαρμογής νέων φίλτρων σε τρεις γεωτρήσεις, που ήδη παραδόθηκε.  Μετά το νέο καθαρισμό και την απολύμανση των δεξαμενών που ζήτησα για ψυχολογικούς λόγους, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη προηγηθεί καθαρισμός εντός του έτους, το νερό θα μπορεί να χρησιμοποιείται κανονικά εκ νέου από τον πληθυσμό από αύριο Πέμπτη 28 Οκτωβρίου. Σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν εντοπίστηκε η πηγή διασποράς της ίωσης και βάσει των σχετικών συμβουλών και των ειδικών επιστημόνων, καλώ τους συμπολίτες μας να παραμείνουν σχολαστικοί στην εφαρμογή μέτρων προσωπικής υγιεινής που ούτως ή άλλως είναι φρόνιμο να εφαρμόζονται για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού.»