Σε δημόσια διαβούλευση θέτει ο δήμος Κασσάνδρας το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας και με τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η αντίστοιχη Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η δημοτική αρχή λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και στοχεύει στον έγκαιρο σχεδιασμό και την προετοιμασία των αναγκαίων υποδομών.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο (Σ.Φ.Η.Ο) συντάσσεται για την κάλυψη των αναγκών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων που προβλέπεται να κυκλοφορούν ή και να σταθμεύουν στον δήμο, με χρονικό ορίζοντα πενταετίας.

Η Μεθολογία του Σ.Φ.Η.Ο. περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Στάδιο 1: Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, υφιστάμενοι δημοτικοί χώροι στάθμευσης, θέσεις στάθμευσης ταξί/ τουριστικών λεωφορείων/ ΑμεΑ/ οχημάτων τροφοδοσίας & Διερεύνηση σεναρίων χωροθέτησης σταθμών φόρτισης και θέσεων στάθμευσης Ηλεκτρικών Οχημάτων και τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης αυτών

Στάδιο 2: Συμμετοχικές διαδικασίες – διαβούλευση

Στάδιο 3: Ολοκλήρωση – εφαρμογή του Σ.Φ.Η.Ο. (π.χ. χρονικός προγραμματισμός, δυνατότητες χρηματοδότησης, πολιτική κινήτρων, προδιαγραφές).

Στην παρούσα φάση, ο Δήμος Κασσάνδρας έχει ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο για την ανάπτυξη δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και στο πλαίσιο της παρούσας διαβούλευσης παρουσιάζει την προτεινόμενη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης.

Η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στοχεύει στην κατά το δυνατόν υψηλότερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης. Μέσω αυτής της δράσης, σκοπός είναι η επίτευξη της βέλτιστης χωροθέτησης τους. Επομένως, είναι χρήσιμη και αναγκαία η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων που δραστηριοποιούνται στον δήμο, καθώς και των πολιτών που κατοικούν, εργάζονται ή επισκέπτονται το Δήμο. Συνεπώς, όλοι καλούνται να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες δημόσιας διαβoύλευσης και να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με την προτεινόμενη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Το στάδιο αυτό της δημόσιας διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί με συμπλήρωση ερωτηματολογίου ηλεκτρονικά και θα διαρκέσει 15 μέρες.

Περισσότερες πληροφορίες: https://kassandra.gr/dimosia-diavoulefsi-gia-schedio-fortisis-ilektrikon-ochimaton-s-f-i-o-tou-dimou-kassandras/