Ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Κυπαρίσσης Ντέμπλας αποφάσισε και όρισε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σιθωνίας με θητεία από 10-01-2022 μέχρι 31-12-2023 μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες ως εξής:

1.Τον Δαλδογιάννη Γεώργιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

•Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης
•Ελέγχου Νομιμότητας, Καθαριότητας, υπαγομένων στον Κ.Ο.Κ και κατασκηνωτών
•Ύδρευσης
•Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων.

Πλέον των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:

•Πολιτικής Προστασίας ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
•Διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
•Τέλεσης πολιτικών γάμων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας

2. Τον Χριστοδούλου Νικόλαο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

•Διοικητικής Μέριμνας και ΚΕΠ
•Εποπτείας Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
•Ανθρώπινου Δυναμικού
•Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων.

Πλέον των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:

•Δημοτικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Ληξιαρχείου ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
•Πολιτικής Προστασίας ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
•Τέλεσης πολιτικών γάμων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας

3. Την Γιουβαρλάκη Αικατερίνη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

•Οικονομικών, ήτοι:
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, καθώς και της υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης.

•Εσόδων και Περιουσίας
•Ταμείου
•Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
•Ηλεκτροφωτισμού
•Διαφάνειας
•Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα
•Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων.

Πλέον των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, της μεταβιβάζει και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες :

•Τέλεσης πολιτικών γάμων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας

4. Τον Ζήσιο Βασίλειο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

•Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
•Αθλητισμού και Νέας γενιάς
•Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων.

Πλέον των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:

•Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών •Δραστηριοτήτων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
•Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών •Δραστηριοτήτων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης
•Δημοτικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Ληξιαρχείου ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης
•Πολιτικής Προστασίας ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης
•Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης
•Τέλεσης πολιτικών γάμων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης

Ειδικότερα, ο εν λόγω Αντιδήμαρχος αναλαμβάνει,
• Την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Τορώνης καθώς και την εποπτεία του ανθρώπινου δυναμικού τοποθετημένου στην Δ.Ε Τορώνης.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης έργων και εργασιών καθώς και την ορθή λειτουργία της καθαριότητας, ύδρευσης και αποχέτευσης που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα καθώς και την διαχείριση των οχημάτων και των μηχανημάτων Δ.Ε Τορώνης.
• Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας

5. και τον Μαλλίνη Ιωάννη ως καθ’ ύλην Αντιδημάρχο του Δήμου Σιθωνίας με θητεία από 10-01-2022 μέχρι 31-12-2023 μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, ως εξής:

•Πολεοδομίας
•Χωροταξίας
•Προγραμματισμού & Πληροφορικής
•Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
•Πολιτισμού, Απασχόλησης και Τουρισμού
•Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
•Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών ισότητας των φύλων
•Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων.

Πλέον των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:

•Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού ‘’κατά τόπον’’ για την Κοινότητα Αγ.Νικολάου
•Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού ‘’κατά τόπον’’ για την Κοινότητα Νικήτης
•Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού ‘’κατά τόπον’’ για την Κοινότητα Ν.Μαρμαρά
•Τέλεσης πολιτικών γάμων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δαλδογιάννης Γεώργιος που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Χριστοδούλου Νικόλαο.