Απάντηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έλαβε ο Βουλευτής
Χαλκιδικής και Υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων του
Κινήματος Αλλαγής  Πάνας Απόστολος στην παρέμβασή του στη Βουλή, στην οποία τόνιζε
την ανάγκη χάραξης, ενός στρατηγικού σχεδιασμού αντιμετώπισης των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής για τη Χαλκιδική.

Στην Απάντησή του προς το Βουλευτή και συγκεκριμένα στο ερώτημα του για την ύπαρξη
πρόβλεψης για την υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων στη Χαλκιδική, το Υπουργείο μέσω
της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών απαντά, πως πρόσφατα έγινε
προδημοσίευση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων της Δράσης 4.3.2.: «Υποδομές
εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020»,η
οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το
Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100% ,συνολικού προϋπολογισμού 40.000.000 ευρώ.

Μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας τονίζει στον κ. Πάνα, πως δικαιούχοι για την υποβολή των
σχετικών προτάσεων είναι οι Δήμοι ή Περιφέρειες, οι οποίες έχουν την ευθύνη, για το
σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος σχετικών έργων, που αφορούν στη
βελτίωση ή αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, ταμίευση χειμερινών απορροών καθώς
και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών, χρήση
ανακυκλωμένου νερού στις αρδεύσεις και τεχνητό εμπλουτισμό υπογείων υδάτων σε
ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Ο κ. Πάνας τόνισε : «Νιώθω για μια φορά ακόμη ικανοποιημένος καθώς, έπειτα από
σχετική παρέμβασή μου, το αρμόδιο Υπουργείο απαντά, με προδημοσίευση πρόσκλησης
για αξιόλογο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, που αφορά υποδομές εγγείων
βελτιώσεων και το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Συνεχίζω
τις προσπάθειές μου, ώστε η Χαλκιδική να αποκτήσει τις υποδομές που είναι απαραίτητες
για την αποφυγή περαιτέρω καταστροφών και πλημμυρικών φαινομένων με στόχο τη
στήριξη και ανάπτυξη και του πρωτογενή της τομέα».