Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, στον Δήμος Κασσάνδρας, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών υποχρεούνται, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, σύμφωνα τη με αριθμό 17647 οικ. 700.20/18-3-2022 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 1301/2022).
Ο καθαρισμός πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά κατά το νόμο, υλοτομία, απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3 μέτρα), απομάκρυνση καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους (φυλλόστρωμα, ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά), κλάδεμα της κόμης δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ) και το 50% της κόμης τους, απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός του χώρου, συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114, και θα γίνει χρέωση των εργασιών σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητος με τα τιμολόγιά του.
#Χαλκιδική #Δήμος_Κασσάνδρας