Τον «Μεγάλο Αδερφό» που θα παρακολουθεί τη διακίνηση των αλκοολούχων ποτών, την κίνηση επαγγελματικών οχημάτων μεταφοράς καυσίμων αλλά και ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού καυσίμων ετοιμάζει η ΑΑΔΕ με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάπτυξης. Τα Τελωνεία και ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστούν με νέα ηλεκτρονικά όπλα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε καύσιμα, ποτά και καπνό.

Με το νέο πλαίσιο για την πάταξη του λαθρεμπορίου το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των τελωνείων με βελτίωση των συστημάτων παρακολούθησης, των διαδικασιών ελέγχου και του εξοπλισμό τους για αξιόπιστους ελέγχους σχετικά με το φορτίο.

Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος που θα παρακολουθεί τις τελωνειακές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, θα καταγράφει την κίνηση φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, θα παρακολουθεί τα επαγγελματικά οχήματα και εμπορευματοκιβώτια που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια ενώ θα επεκταθεί το σύστημα εισροών-εκροών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού καυσίμων.

Όπως αναφέρεται στη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη με την οποία εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης το «Νέο πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, κυρίως για προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνός, αλκοόλ και ενέργεια)» βασικοί στόχοι του έργου είναι:

– Περιορισμός της απώλειας εσόδων με εντατικοποίηση και ενίσχυση της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου.

– Προστασία της κοινωνίας από τη χρήση παράνομων, νοθευμένων, πλαστών, επικίνδυνων και επιβλαβών για το περιβάλλον προϊόντων.

– Αυξημένη συλλογή των παραδοσιακών ιδίων πόρων της ΕΕ.

– Διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά και προστασία των καταναλωτών.

– Αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος και ειδικότερα του οικονομικού εγκλήματος κυρίως με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων.

– Υποστήριξη της αυξημένης ανάγκης ελέγχου των σημείων εισόδου και εξόδου των οχημάτων.

Αναλυτικότερα το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, ειδικά για προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ στηρίζεται σε έξι άξονες:

1. Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μεθόδων ανάλυσης κινδύνου με στοχευμένα εργαλεία ελέγχου και δίωξης και σε συνεχή χρήση από την Τελωνειακή Υπηρεσία. Τα λειτουργικά συστήματα πληροφοριών ICISNET και ELENXIS της ΑΑΔΕ πρέπει να επανασχεδιαστούν με στόχο την αποτελεσματική ιεράρχηση των κινδύνων μη συμμόρφωσης και τη δημιουργία των καλύτερων δυνατών προφίλ ελέγχου, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές βάσεις δεδομένων ανάλυσης δεδομένων. Ευρωπαϊκοί και διεθνείς φορείς συμμετέχουν στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και είναι σημαντικό να συνεργαστούμε με όσο το δυνατόν περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες για να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια.

2. Εγκατάσταση ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος που θα υποστηρίζει τη διαδικασία ελέγχου παρακολουθώντας τις τελωνειακές συναλλαγές και διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα αυτό θα λειτουργεί με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη στόχευση των διωκτικών τελωνειακών υπηρεσιών με κεντρική εποπτεία και στα σημεία υψηλού ενδιαφέροντος, όπως α) σημεία εισόδου-εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, β) τοποθεσίες σε περιφερειακό επίπεδο.

insider.gr