Τη παραχώρηση του γηπέδου της Ν. Τρίγλιας στον Ηρακλή, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως έδρα για το προσεχές πρωτάθλημα της “Super League2” σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αποφάσισε σε έκτακτη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Προποντίδας.

Εκτάκτως συνεδρίασε το ΔΣ του δήμου Νέας Προποντίδας για την παραχώρηση του γηπέδου της Ν. Τρίγλιας στον Π.Ο.Τ. Ηρακλής. Μάλιστα, στην πρόσκληση αναφέρεται οτι “Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι πρέπει να γίνει άμεσα η παραχώρηση του γηπεδου της Ν. Τρίγλιας στον Π.Ο.Τ. Ηρακλής καθώς αρχίζει σύντομα το πρωτάθλημα της Super League2”.

Αναλυτικά, το κείμενο της απόφασης:

“ΑΠΟΦΑΣΗ
Από το υπ’ αριθμό 12/2022 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Νέας Προποντίδας.
Αριθμ. Πίνακα: 12/2022
Αριθμ. Απόφασης: 115/2022
Περίληψη: Παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Ν. Τρίγλιας στην Π.Ο.Τ. Ηρακλής
Στα Νέα Μουδανιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η
του μηνός
Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση
το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Προποντίδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.
45769/21-6-2022 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δέσποινας
Ραμανδάνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των
τριάντα τριών μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαεπτά (17), ήτοι:
Παρόντες: Απόντες:
1) Ραμανδάνη Δέσποινα (Πρόεδρος) 1) Κασσαμανώλη Παναγιώτα
2) Καραπανταζής Ιωάννης 2) Τσομπανάκης Κων/νος
3) Κοκκινίδης Κωνσταντίνος 3) Ταβλαρίδης Σταύρος
4) Σαρόγλου Χαράλαμπος 4) Ασβεστάς Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος
5) Εμμανουηλίδου Αθανασία 5) Ιορδανίδου Πελαγία
6) Σαρόγλου Παναγιώτης 6) Παπαδόπουλος Θωμάς
7) Τσικαρίδης Παναγιώτης 7) Τσούφης Δημήτριος
8. Χατζηαλέξης Δημήτριος 8. Πανανός Θεόδωρος
9) Γιοβανοπούλου Αναστασία 9) Μηκέ Χριστίνα
10) Μπομπότας Γεώργιος 10) Ευτάτογλου Γεώργιος
11) Καμπάνης Κωνσταντίνος 11) Πασσαλής Κωνσταντίνος
12) Γιακαγιάς Ιωάννης 12) Μηκές Γεώργιος
13) Τσιρούδας Φώτιος 13) Ξηροστυλίδης Παύλος
14) Μπέης Εμμανουήλ 14) Κιλήτσος Παύλος
15) Ευγενίου Ευστράτιος 15) Μωϋσίδης Μωϋσής
16) Καπετάνος Ιωάννης 16) Κολογκούνης Παναγιώτης
17) Μαυρομιχάλη Θεοδώρα

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη
δημοτική υπάλληλο Θωμοπούλου Ιωάννα..
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι πρέπει να γίνει άμεσα η παραχώρηση
του γηπεδου της Ν. Τρίγλιας στον Π.Ο.Τ. Ηρακλής καθώς αρχίζει σύντομα το
πρωτάθλημα της Super League2
Το Συμβούλιο αποφάνθηκε ομόφωνα ότι συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι για τη
σύγκλιση της κατεπείγουσας συνεδρίασης.
Ο Δήμαρχος, κ. Εμμανουήλ Καρράς, βρέθηκε παρών. Παρών ήταν και ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου κ. Αστέριος Ταμπούρλος. Κλήθηκαν στην τηλεδιάσκεψη όλοι
οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, δεν παραβρέθηκε κανείς.
Η Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το μοναδικό
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ.
27/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίγλιας, η οποία γνωμοδοτεί
θετικά για την παραχώρηση του γηπέδου Ν. Τρίγλιας στη Π.Ο.Τ. Ηρακλής για να την
χρησιμοποιήσουν ως έδρα για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 για το πρωτάθλημα
της Super League 2., κατόπιν της υπ’ άριθμ. 25/176-2022 αίτηση της Π.Ο.Τ. Ηρακλής.
Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του
την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκαν με το Ν. 4555/2018 και το Ν. 4623/2019,
αποφασίζει ομόφωνα:
Την παραχώρηση του γηπέδου Ν. Τρίγλιας στην Π.Ο.Τ. Ηρακλής για να την
χρησιμοποιήσουν ως έδρα για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 για το πρωτάθλημα
της Super League 2
Σε περίπτωση φθοράς η ζημιών που θα προκληθούν από την χρήση του γηπέδου να
αποκατασταθούν αποκλειστικά με έξοδα της Π.Ο.Τ. Ηρακλής.

Ν. Μουδανιά, 21/6/2022
Η Πρόεδρος

Δέσποινα Ραμανδάνη”

#Χαλκιδική ΝέαΤρίγλια ##ΕΠΣΧ #ΔήμοςΝέαςΠροποντίδας