Απαγορεύεται η άρδευση (από το δημοτικό δίκτυο) στην Κοινότητα των Νέων Φλογητών, από την Παρασκευή 19 Αυγούστου έως και την Κυριακή 21 Αυγούστου 2022, καθώς δημιουργείται πρόβλημα στην υδροδότηση του οικισμού